Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

Przed wej­ściem w życie usta­wy z dnia 22 czerw­ca 2016 r. – o zmia­nie usta­wy Pra­wo zamó­wień publicz­nych oraz nie­któ­rych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwa­nej dalej „nowe­li­za­cją” lub „usta­wą nowe­li­za­cyj­ną” wyko­naw­cy bio­rą­cy udział w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go pro­wa­dzo­nym w try­bach innych niż tryb zamó­wie­nia z wol­nej ręki, w celu potwier­dze­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu okre­ślo­nych przez zama­wia­ją­ce­go na pod­sta­wie art. 22 usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo zamó­wień publicz­nych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwa­nej dalej: „usta­wą Pzp”, i potwier­dze­nia bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia, o jakich mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 usta­wy Pzp, przed­kła­da­li wska­za­ne przez zama­wia­ją­ce­go sto­sow­ne środ­ki dowo­do­we (doku­men­ty lub oświad­cze­nia) wraz z ofer­tą lub wnio­skiem o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Doku­men­ty i oświad­cze­nia potwier­dzać mia­ły stan fak­tycz­ny wyra­żo­ny w tre­ści tych doku­men­tów na dzień skła­da­nia ofert lub odpo­wied­nio na dzień skła­da­nia wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu (por. art. 26 ust. 1 – 2a usta­wy Pzp i art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp w brzmie­niu przed wej­ściem w życie usta­wy nowe­li­za­cyj­nej).

Usta­wa nowe­li­za­cyj­na poczy­ni­ła dwie zasad­ni­cze zmia­ny w zakre­sie reguł wyka­zy­wa­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia w opar­ciu o środ­ki dowo­do­we, wpro­wa­dza­jąc:

 1. insty­tu­cję wstęp­ne­go potwier­dza­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia i powią­za­nej z nią regu­ły pozy­ski­wa­nia doku­men­tów, co do zasa­dy, tyl­ko od wyko­naw­cy, któ­re­go ofer­ta zosta­ła naj­wy­żej oce­nio­na,
 2. nową regu­łę doty­czą­cą aktu­al­no­ści skła­da­nych doku­men­tów.

Insty­tu­cja wstęp­ne­go potwier­dza­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia, wywo­dzi się bez­po­śred­nio z dyrek­ty­wy Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lute­go 2014 r. w spra­wie zamó­wień publicz­nych, uchy­la­ją­cej dyrek­ty­wę 2004/18/WE, zwa­nej dalej „dyrek­ty­wą kla­sycz­ną”. W moty­wie 84 dyrek­ty­wy kla­sycz­nej zauwa­żo­no, że „wie­lu wyko­naw­ców, zwłasz­cza MŚP, uwa­ża, że jed­ną z głów­nych prze­szkód dla ich uczest­nic­twa w zamó­wie­niach publicz­nych są obcią­że­nia admi­ni­stra­cyj­ne wyni­ka­ją­ce z koniecz­no­ści przed­sta­wie­nia znacz­nej licz­by zaświad­czeń lub innych doku­men­tów doty­czą­cych kry­te­riów wyklu­cze­nia i kwa­li­fi­ka­cji”. Mając zatem na celu zwięk­sze­nie dostęp­no­ści zamó­wień dla tych pod­mio­tów, odstą­pio­no od wymo­gu żąda­nia przez zama­wia­ją­cych doku­men­tów na potwier­dza­nie speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia – od wszyst­kich wyko­naw­ców, któ­rzy zło­ży­li ofer­ty lub wnio­ski o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. W ich miej­sce nie­zbęd­ne oka­za­ło się wpro­wa­dze­nie innych środ­ków dowo­do­wych, któ­re na eta­pie skła­da­nia ofert lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu, wstęp­nie potwier­dzą speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i brak pod­staw do wyklu­cze­nia wyko­naw­ców zain­te­re­so­wa­nych udzia­łem w postę­po­wa­niu. W dyrek­ty­wie kla­sycz­nej uzna­no, że taki­mi środ­ka­mi dowo­do­wy­mi pozy­ski­wa­ny­mi od wszyst­kich wyko­naw­ców mogą być oświad­cze­nia – jed­no­li­te euro­pej­skie doku­men­ty zamó­wie­nia obej­mu­ją­ce zak­tu­ali­zo­wa­ne oświad­cze­nia wła­sne, co „mogło­by w znacz­nym stop­niu upro­ścić pro­ce­du­rę z korzy­ścią zarów­no dla insty­tu­cji zama­wia­ją­cych, jak i wyko­naw­ców”. W moty­wie 84 dyrek­ty­wy kla­sycz­nej poczy­nio­no jed­nak zało­że­nie, że „ofe­rent, któ­re­mu posta­no­wio­no udzie­lić zamó­wie­nia, powi­nien być jed­nak zobo­wią­za­ny do przed­sta­wie­nia sto­sow­nych dowo­dów, a insty­tu­cje zama­wia­ją­ce nie powin­ny zawie­rać umów z ofe­ren­ta­mi, któ­rzy nie są w sta­nie tego zro­bić”.

Mecha­nizm wpro­wa­dzo­ny w moty­wie 84 dyrek­ty­wy kla­sycz­nej zna­lazł swo­je odzwier­cie­dle­nie kolej­no w art. 25a ust. 1 i 2 usta­wy Pzp i art. 26 ust. 1 i 2 usta­wy Pzp.

Oświad­cze­nia wła­sne wyko­naw­ców

Zgod­nie z tre­ścią art. 25a ust. 1 usta­wy Pzp do ofer­ty lub wnio­sku o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu wyko­naw­ca dołą­cza aktu­al­ne na dzień skła­da­nia ofert lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu oświad­cze­nie w zakre­sie wska­za­nym przez zama­wia­ją­ce­go w ogło­sze­niu o zamó­wie­niu lub w spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia. Infor­ma­cje zawar­te w oświad­cze­niu sta­no­wią wstęp­ne potwier­dze­nie, że wyko­naw­ca:

 1. nie pod­le­ga wyklu­cze­niu oraz speł­nia warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu;
 2. speł­nia kry­te­ria selek­cji, o któ­rych mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3.

Powyż­szy prze­pis wpro­wa­dza w usta­wie Pzp regu­łę wstęp­ne­go potwier­dza­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia oraz speł­nia­nia kry­te­riów selek­cji przez wyko­naw­ców, któ­re nastę­pu­je w opar­ciu o oświad­cze­nie wła­sne wyko­naw­cy (zamiast doku­men­tów, co mia­ło miej­sce przed nowe­li­za­cją). Oświad­cze­nie to sta­no­wi dowód wstęp­ny, któ­ry zastę­pu­je na eta­pie skła­da­nia ofert lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu zaświad­cze­nia (doku­men­ty) wyda­wa­ne przez orga­ny publicz­ne lub oso­by trze­cie. Prze­pis ten ma cha­rak­ter obli­ga­to­ryj­ny, co ozna­cza, że każ­dy wyko­naw­ca skła­da­ją­cy ofer­tę lub wnio­sek o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu jest zobo­wią­za­ny załą­czyć do nich sto­sow­ne oświad­cze­nia.

W zależ­no­ści od war­to­ści zamó­wie­nia oświad­cze­nie wła­sne wyko­naw­cy przyj­mu­je róż­ną postać. Jeże­li war­tość zamó­wie­nia prze­kro­czy rów­no­war­to­ści kwot z roz­po­rzą­dze­nia wyda­ne­go na grun­cie art. 11 ust. 8 usta­wy Pzp1, to wstęp­ne oświad­cze­nie wyko­naw­cy przyj­mie postać jed­no­li­te­go euro­pej­skie­go doku­men­tu zamó­wie­nia, dalej zwa­ne­go „jed­no­li­tym doku­men­tem” o czym sta­no­wi art. 25a ust. 2 usta­wy Pzp. Wzór tego doku­men­tu został okre­ślo­ny na pozio­mie regu­la­cji unij­nej, tj. roz­po­rzą­dze­niem wyko­naw­czym Komi­sji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycz­nia 2016 r. usta­na­wia­ją­cym stan­dar­do­wy for­mu­larz jed­no­li­te­go euro­pej­skie­go doku­men­tu zamó­wie­nia. Instruk­cja wypeł­nia­nia jed­no­li­te­go doku­men­tu, elek­tro­nicz­na wer­sja do wypeł­nie­nia jed­no­li­te­go doku­men­tu oraz wer­sja edy­to­wal­na dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej UZP (link: Urząd Zamó­wień Publicz­nych / Repo­zy­to­rium Wie­dzy / Jed­no­li­ty Euro­pej­ski Doku­ment Zamó­wie­nia). Jeże­li war­tość zamó­wie­nia nie prze­kro­czy rów­no­war­to­ści kwot z roz­po­rzą­dze­nia wyda­ne­go na grun­cie art. 11 ust. 8 usta­wy Pzp, wyko­naw­ca zobo­wią­za­ny będzie prze­ka­zać sto­sow­ne oświad­cze­nia na oko­licz­ność speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i nie­pod­le­ga­nia wyklu­cze­niu (dalej „oświad­cze­nia zwy­kłe”). Wzo­ry takich oświad­czeń moż­na pobrać ze stro­ny Urzę­du Zamó­wień Publicz­nych (link: Urząd Zamó­wień Publicz­nych / Repo­zy­to­rium Wie­dzy / Wzor­co­we doku­men­ty / Wzo­ry oświad­czeń i doku­men­tów z zakre­su zno­we­li­zo­wa­nych prze­pi­sów usta­wy Pzp).

Wraz z ofer­tą lub wnio­skiem na pod­sta­wie art. 25a ust. 3 usta­wy Pzp wyko­naw­ca przed­kła­da rów­nież jed­no­li­ty doku­ment lub zwy­kłe oświad­cze­nia w sto­sun­ku do pod­mio­tów trze­cich, o ile powo­łu­je się na ich poten­cjał, w zakre­sie i for­mie okre­ślo­nej tym prze­pi­sem. Jed­no­cze­śnie też, o ile zama­wia­ją­cy prze­wi­dział w toku postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go moż­li­wość wery­fi­ka­cji pod­wy­ko­naw­ców pod kątem bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia z postę­po­wa­nia, sto­sow­nie do art. 25a ust. 5 usta­wy Pzp, wyko­naw­ca przed­kła­da rów­nież jed­no­li­ty doku­ment lub zwy­kłe oświad­cze­nia w odnie­sie­niu do pod­wy­ko­naw­ców wska­za­nych w ofer­cie.

Prze­pi­sy art. 25a ust. 1 i 2 usta­wy Pzp mają zasto­so­wa­nie tak­że do try­bu zamó­wie­nia z wol­nej ręki, o czym wprost sta­no­wi art. 25a ust. 4 usta­wy Pzp. Prze­pis naka­zu­je wyko­naw­cy zło­żyć oświad­cze­nia wła­sne zama­wia­ją­ce­mu przed zawar­ciem umo­wy, nie pre­cy­zu­jąc dokład­ne­go ter­mi­nu, kie­dy ma to nastą­pić (po otrzy­ma­niu zapro­sze­nia do nego­cja­cji, w trak­cie nego­cja­cji, w dniu pod­pi­sa­nia umo­wy etc.).

Aktu­al­ność jed­no­li­te­go doku­men­tu lub oświad­cze­nia zwy­kłe­go, nale­ży oce­niać w kon­tek­ście: a) tre­ści art. 25a ust. 1 usta­wy Pzp oraz b) isto­ty insty­tu­cji wstęp­ne­go potwier­dza­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, kry­te­riów selek­cji oraz bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia. Art. 25a ust. 1 usta­wy Pzp sta­no­wi, że oświad­cze­nia dołą­cza­ne do ofer­ty lub do wnio­sku o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu win­ny być „aktu­al­ne na dzień skła­da­nia ofert lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu”. Jed­no­cze­śnie w insty­tu­cję wstęp­ne­go potwier­dza­nia zdol­no­ści wyko­naw­cy wpi­sa­ne jest zało­że­nie, że wstęp­ne oświad­cze­nia zacho­wy­wać muszą aktu­al­ność przez cały okres trwa­nia postę­po­wa­nia. Wstęp­ne oświad­cze­nia peł­nią bowiem, co do celu, podob­ną funk­cję w postę­po­wa­niu jak środ­ki dowo­do­we będą­ce doku­men­ta­mi, tj. upraw­do­po­dob­nia­ją, że wyko­naw­ca speł­nia warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu, kry­te­ria selek­cji i nie zacho­dzą wobec nie­go prze­słan­ki wyklu­cze­nia. Oświad­cze­nia i doku­men­ty muszą potwier­dzać, że wyko­naw­ca jest zdol­ny do reali­za­cji zamó­wie­nia. Nie­wy­star­cza­ją­ce jest zatem wyka­za­nie zdol­no­ści do reali­za­cji zamó­wie­nia tyl­ko na kon­kret­ny dzień w postę­po­wa­niu, nie potwier­dza to bowiem, choć­by wstęp­nie, że wyko­naw­ca istot­nie upraw­do­po­dob­nił oko­licz­ność, że jest pod­mio­tem zdol­nym do reali­za­cji zamó­wie­nia po pod­pi­sa­niu umo­wy. „Aktu­al­ność oświad­czeń wła­snych” win­na być zatem rozu­mia­na nie tyle jako aktu­al­ność w kon­kret­nym punk­cie na osi cza­su (np. dzień skła­da­nia ofert), ale jako trwa­ją­cy przez całe postę­po­wa­nie o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go stan cią­gły, któ­re­go punk­tem począt­ko­wym może być, np. ter­min skła­da­nia ofert.

Zobo­wią­za­nie pod­mio­tu trze­cie­go

Zobo­wią­za­nie pod­mio­tu trze­cie­go albo inny doku­ment słu­żą­cy wyka­za­niu udo­stęp­nie­nia wyko­naw­cy poten­cja­łu przez pod­miot trze­ci w zakre­sie okre­ślo­nym w art. 22a ust. 1 usta­wy Pzp, sta­no­wi potwier­dze­nie, że okre­ślo­ny poten­cjał dla wyka­za­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu został wyko­naw­cy fak­tycz­nie udo­stęp­nio­ny. Zobo­wią­za­nie pod­mio­tu trze­cie­go nie jest szcze­gól­ną for­mą oświad­cze­nia wstęp­ne­go. Zobo­wią­za­nie skła­da­ne przez pod­miot trze­ci sta­no­wi nato­miast nie­zbęd­ny punkt wyj­ścia do oce­ny speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu doko­ny­wa­nej przez zama­wia­ją­ce­go w opar­ciu o wstęp­ne oświad­cze­nia wyko­naw­ców oraz środ­ki dowo­do­we w posta­ci doku­men­tów, jeśli wyko­naw­cy ci powo­łu­ją się na poten­cjał pod­mio­tów trze­cich w celu wyka­za­nia speł­nia­nia tych warun­ków. Dla doko­na­nia wstęp­nej oce­ny speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu nie­zbęd­ne jest usta­le­nie, w jakim zakre­sie wyko­naw­ca wyka­zu­je speł­nia­nie warun­ków samo­dziel­nie, a w jakim korzy­sta z poten­cja­łu pod­mio­tu trze­cie­go i jaki zakres tego poten­cja­łu został wyko­naw­cy udzie­lo­ny. Do usta­le­nia powyż­sze­go nie­zbęd­ny jest wska­za­ny doku­ment (zobo­wią­za­nie pod­mio­tu trze­cie­go). Jed­no­cze­śnie zama­wia­ją­cy, oce­nia­jąc speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu w opar­ciu o wstęp­ne oświad­cze­nia, w szcze­gól­no­ści jed­no­li­ty doku­ment, doko­nu­je tak­że oce­ny bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia z postę­po­wa­nia pod­mio­tów trze­cich. W celu doko­na­nia takiej oce­ny zama­wia­ją­cy musi dys­po­no­wać peł­ną infor­ma­cją o tym, że w ogó­le poten­cjał pod­mio­tu trze­cie­go powi­nien pod­le­gać jego wstęp­nej oce­nie. Dla osią­gnię­cia takie­go celu koniecz­ne jest zło­że­nie przez wyko­naw­ców wraz z ofer­tą lub wnio­skiem o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu zobo­wią­za­nia pod­mio­tu trze­cie­go.

Usta­wa Pzp nie wska­zu­je wprost na jaki moment win­no być aktu­al­ne dołą­cza­ne do ofer­ty (wnio­sku o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu) zobo­wią­za­nie pod­mio­tu trze­cie­go, o jakim mowa w art. 22a ust. 1 usta­wy Pzp. Pew­ną wska­zów­kę sta­no­wi tu art. 22a ust. 2 usta­wy Pzp, w któ­rym okre­ślo­no, że wyko­naw­ca musi udo­wod­nić zama­wia­ją­ce­mu, że zaso­bem, na któ­ry się powo­łu­je będzie dys­po­no­wał na potrze­by reali­za­cji zamó­wie­nia. Nie będzie zatem wystar­cza­ją­ce, aby wyko­naw­ca mógł wyka­zać zama­wia­ją­ce­mu udział pod­mio­tu trze­cie­go tyl­ko w odnie­sie­niu do kon­kret­ne­go punk­tu na osi cza­su. „Aktu­al­ność zobo­wią­za­nia” win­na być zatem rozu­mia­na nie tyle jako aktu­al­ność w kon­kret­nym punk­cie na osi cza­su (np. dzień skła­da­nia ofert), ale jako trwa­ją­cy przez całe postę­po­wa­nie o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go stan cią­gły, któ­re­go punk­tem począt­ko­wym może być, np. ter­min skła­da­nia ofert, z uwzględ­nie­niem zasa­dy wyni­ka­ją­cej z art. 22a ust. 2 usta­wy Pzp (dys­po­no­wa­nia poten­cja­łem pod­mio­tu trze­cie­go na potrze­by reali­za­cji zamó­wie­nia).

Środ­ki dowo­do­we w for­mie doku­men­tów. Art. 26 ust. 1 i 2 usta­wy Pzp

Sto­sow­ne środ­ki dowo­do­we potwier­dza­ją­ce w szcze­gól­no­ści speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, brak pod­staw do wyklu­cze­nia oraz speł­nia­nie kry­te­riów selek­cji opi­sa­no w art. 25 ust. 1 usta­wy Pzp. Prze­pis ten okre­śla wła­ści­we środ­ki dowo­do­we i sta­no­wi, że w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go zama­wia­ją­cy może żądać od wyko­naw­ców wyłącz­nie oświad­czeń lub doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia. Oświad­cze­nia lub doku­men­ty potwier­dza­ją­ce:

 1. speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu lub kry­te­ria selek­cji,
 2. speł­nia­nie przez ofe­ro­wa­ne dosta­wy, usłu­gi lub robo­ty budow­la­ne wyma­gań okre­ślo­nych przez zama­wia­ją­ce­go,
 3. brak pod­staw wyklu­cze­nia
  — zama­wia­ją­cy wska­zu­je w ogło­sze­niu o zamó­wie­niu, spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert.

Kata­log doku­men­tów, o jakich mowa w powyż­szym prze­pi­sie okre­ślo­ny został w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Roz­wo­ju z dnia 26 lip­ca 2016 r. w spra­wie rodza­jów doku­men­tów, jakich może żądać zama­wia­ją­cy od wyko­naw­cy w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwa­nym dalej „roz­po­rzą­dze­niem o doku­men­tach”, wyda­nym na pod­sta­wie dele­ga­cji z art. 25 ust. 2 usta­wy Pzp.

Aby zama­wia­ją­cy mógł doko­nać oce­ny pod­mio­to­wej wyko­naw­cy w opar­ciu o ww. środ­ki dowo­do­we (oświad­cze­nia lub doku­men­ty, o któ­rych mowa w roz­po­rzą­dze­niu o doku­men­tach), musi okre­ślić kata­log kon­kret­nych oświad­czeń lub doku­men­tów w ogło­sze­niu o zamó­wie­niu, spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert w zależ­no­ści od wymo­gów sta­wia­nych dla kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go (okre­ślo­nych warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, prze­sła­nek wyklu­cze­nia z postę­po­wa­nia, opi­sa­nych kry­te­riów selek­cji). Moż­li­wość wezwa­nia kon­kret­ne­go wyko­naw­cy o przed­ło­że­nie sto­sow­nych środ­ków dowo­do­wych w posta­ci oświad­czeń lub doku­men­tów wska­za­nych w roz­po­rzą­dze­niu o doku­men­tach, któ­rych kata­log został przez zama­wia­ją­ce­go wyspe­cy­fi­ko­wa­ny w ogło­sze­niu o zamó­wie­niu, spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia lub w zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert, nastę­pu­je dopie­ro po doko­na­niu wstęp­nej oce­ny pod­mio­to­wej wyko­naw­ców oraz po wska­za­niu przez zama­wia­ją­ce­go ofer­ty oce­nio­nej naj­wy­żej, w opar­ciu o kry­te­ria oce­ny ofert opi­sa­ne w siwz i ogło­sze­niu o zamó­wie­niu (powyż­sze nie doty­czy postę­po­wa­nia pro­wa­dzo­ne­go w pro­ce­du­rze odwró­co­nej oraz w try­bie zamó­wie­nia z wol­nej ręki). Pod­kre­ślić nale­ży, że wska­za­nie ofer­ty naj­wy­żej oce­nio­nej nie jest toż­sa­me z wybo­rem ofer­ty naj­ko­rzyst­niej­szej. Wska­za­nie ofer­ty naj­wy­żej oce­nio­nej ma tak­że ten cel, że kon­kre­ty­zu­je wyko­naw­cę, któ­ry zosta­nie wezwa­ny o zło­że­nie środ­ków dowo­do­wych w for­mie oświad­czeń lub doku­men­tów. Wyko­naw­cę, któ­ry zło­żył ofer­tę naj­wy­żej oce­nio­ną, zama­wia­ją­cy, zobo­wią­za­ny jest wezwać o zło­że­nie doku­men­tów potwier­dza­ją­cych oko­licz­no­ści wska­za­ne w jed­no­li­tym doku­men­cie (chy­ba, że zama­wia­ją­cy nie okre­ślił wymo­gu skła­da­nia oświad­czeń lub doku­men­tów w spe­cy­fi­ka­cji lub ogło­sze­niu o zamó­wie­niu, dla zamó­wień o war­to­ści mniej­szej od kwo­ty w roz­po­rzą­dze­niu wyda­nym na pod­sta­wie art. 11 ust. 8 usta­wy Pzp). Dopie­ro w odpo­wie­dzi na to wezwa­nie docho­dzi do przed­sta­wie­nia sto­sow­nych środ­ków dowo­do­wych potwier­dza­ją­cych speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i brak pod­staw do wyklu­cze­nia, ale co istot­ne, tyl­ko wzglę­dem jed­ne­go wyko­naw­cy (tego, któ­re­go ofer­ta zosta­ła oce­nio­na naj­wy­żej).

Powyż­szy spo­sób pro­ce­do­wa­nia opi­su­ją prze­pi­sy art. 26 ust. 1 i 2 usta­wy Pzp. Art. 26 ust. 1 usta­wy Pzp sta­no­wi, że zama­wia­ją­cy przed udzie­le­niem zamó­wie­nia, któ­re­go war­tość jest rów­na lub prze­kra­cza kwo­ty okre­ślo­ne w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 11 ust. 8, wzy­wa wyko­naw­cę, któ­re­go ofer­ta zosta­ła naj­wy­żej oce­nio­na, do zło­że­nia w wyzna­czo­nym, nie krót­szym niż 10 dni, ter­mi­nie aktu­al­nych na dzień zło­że­nia oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa w art. 25 ust. 1. Prze­pi­su zda­nia pierw­sze­go nie sto­su­je się do udzie­la­nia zamó­wień w przy­pad­kach, o któ­rych mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a. Inny­mi sło­wy, w oko­licz­no­ściach fak­tycz­nych obję­tych nor­mą powyż­sze­go prze­pi­su, zama­wia­ją­cy jest zobo­wią­za­ny przy­po­rząd­ko­wać do każ­de­go, okre­ślo­ne­go przez sie­bie warun­ku udzia­łu w postę­po­wa­niu i do każ­dej, okre­ślo­nej przez sie­bie fakul­ta­tyw­nej pod­sta­wy wyklu­cze­nia oraz bez­względ­nie do każ­dej obli­ga­to­ryj­nej pod­sta­wy wyklu­cze­nia odpo­wied­nio oświad­cze­nie lub doku­ment z roz­po­rzą­dze­nia o doku­men­tach. Sto­sow­ne oświad­cze­nia lub doku­men­ty zama­wia­ją­cy powi­nien uprzed­nio wska­zać w ogło­sze­niu, spe­cy­fi­ka­cji lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert i następ­nie, w try­bie art. 26 ust. 1 usta­wy Pzp, wezwać obli­ga­to­ryj­nie o ich przed­ło­że­nie wyko­naw­cę, któ­ry zło­żył ofer­tę naj­wy­żej oce­nio­ną przez zama­wia­ją­ce­go.

Art. 26 ust. 2 usta­wy Pzp sta­no­wi zaś, że jeże­li war­tość zamó­wie­nia jest mniej­sza niż kwo­ty okre­ślo­ne w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 11 ust. 8, zama­wia­ją­cy może wezwać wyko­naw­cę, któ­re­go ofer­ta zosta­ła naj­wy­żej oce­nio­na, do zło­że­nia w wyzna­czo­nym, nie krót­szym niż 5 dni, ter­mi­nie aktu­al­nych na dzień zło­że­nia oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa w art. 25 ust. 1. Uży­cie przez usta­wo­daw­cę w art. 26 ust. 2 usta­wy Pzp zwro­tu „zama­wia­ją­cy może wezwać” ozna­cza tyl­ko i wyłącz­nie fakul­ta­tyw­ność okre­śle­nia przez zama­wia­ją­ce­go kata­lo­gu oświad­czeń lub doku­men­tów z roz­po­rzą­dze­nia o doku­men­tach w ogło­sze­niu, spe­cy­fi­ka­cji lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert. Zatem, jeże­li zama­wia­ją­cy opi­sze wyma­ga­ne oświad­cze­nia lub doku­men­ty na potwier­dze­nie speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu lub bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia, w ogło­sze­niu, spe­cy­fi­ka­cji lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert – zobo­wią­za­ny jest wezwać wyko­naw­cę, któ­ry zło­żył ofer­tę naj­wy­żej oce­nio­ną o ich zło­że­nie na grun­cie art. 26 ust. 2 usta­wy Pzp. Jeże­li zaś zama­wia­ją­cy nie wska­że w ogło­sze­niu, spe­cy­fi­ka­cji lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert sto­sow­nych oświad­czeń lub doku­men­tów z art. 25 ust. 1 usta­wy Pzp – nie ma pod­staw do wezwa­nia o ich przed­ło­że­nie, tak­że na póź­niej­szym eta­pie postę­po­wa­nia.

Art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp sta­no­wią, że oświad­cze­nia lub doku­men­ty win­ny być aktu­al­ne na dzień ich zło­że­nia i mają potwier­dzać oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa w art. 25 ust. 1. Oświad­cze­nia lub doku­men­ty prze­ka­zy­wa­ne przez wyko­naw­cę na pod­sta­wie wezwa­nia zama­wia­ją­ce­go w try­bie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp mają sta­no­wić potwier­dze­nie wstęp­ne­go domnie­ma­nia o speł­nie­niu przez wyko­naw­cę warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia. Uznać zatem nale­ży, że warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu i oko­licz­ność nie­pod­le­ga­nia wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia win­ny być speł­nio­ne przez wyko­naw­cę przez cały okres trwa­nia postę­po­wa­nia o zamó­wie­nie publicz­ne, nie zaś tyl­ko w kon­kret­nym dniu (dniu skła­da­nia ofert lub wnio­sków, dniu zło­że­nia kon­kret­ne­go oświad­cze­nia lub doku­men­tu etc.). Zatem oświad­cze­nia lub doku­men­ty „aktu­al­ne” to takie, któ­re odda­ją rze­czy­wi­stość w momen­cie ich zło­że­nia, inny­mi sło­wy potwier­dza­ją oko­licz­ność, co do któ­rej wyko­naw­ca wcze­śniej zło­żył wstęp­ne oświad­cze­nie, i któ­ra obec­nie (w cza­sie teraź­niej­szym) wystę­pu­je. Wezwa­nie zama­wia­ją­ce­go o przed­ło­że­nie oświad­cze­nia lub doku­men­tu impli­ku­je odpo­wiedź wyko­naw­cy, któ­ra ma być w cza­sie teraź­niej­szym praw­dzi­wa i potwier­dzać praw­dzi­we oko­licz­no­ści – ade­kwat­nie do całe­go toku postę­po­wa­nia.

Poję­cia aktu­al­no­ści doku­men­tów nie nale­ży utoż­sa­miać z datą wysta­wie­nia tych doku­men­tów. Zama­wia­ją­cy, otrzy­mu­jąc od wyko­naw­cy doku­men­ty, powi­nien uzy­skać aktu­al­ne infor­ma­cje na temat zdol­no­ści wyko­naw­cy do reali­za­cji zamó­wie­nia, któ­re­go ofer­ta zosta­ła oce­nio­na naj­wy­żej, a więc infor­ma­cji zgod­nych z ist­nie­ją­cym sta­nem fak­tycz­nym. Data wysta­wie­nia doku­men­tu, o ile doku­ment ten potwier­dza ist­nie­ją­cy stan rze­czy, nie ma zatem zna­cze­nia dla uzna­nia tego doku­men­tu przez zama­wia­ją­ce­go za nie­ak­tu­al­ny. Wyko­naw­ca, pozy­skaw­szy wcze­śniej wska­za­ne doku­men­ty, może się nimi posłu­żyć na wezwa­nie zama­wia­ją­ce­go, o ile oczy­wi­ście pozo­sta­ją aktu­al­ne – jak wska­za­no powy­żej – nie co do daty ich wysta­wia­nia, ale co do kon­kret­nych pod­mio­to­wych kwe­stii, wstęp­nie potwier­dzo­nych w ramach oświad­czeń zło­żo­nych wraz z ofer­tą lub wnio­skiem.

W celu pre­cy­zyj­ne­go wyja­śnie­nia tej kwe­stii nale­ży wska­zać na oko­licz­no­ści, któ­re pozwo­lą w kon­kret­nych sta­nach fak­tycz­nych prze­są­dzać, czy przed­ło­żo­ne przez wyko­naw­cę oświad­cze­nia lub doku­men­ty doty­czą­ce bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia i speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu są „aktu­al­ne” w świe­tle tre­ści art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp.

W odnie­sie­niu do oświad­czeń lub doku­men­tów skła­da­nych w celu potwier­dze­nia bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia na pod­sta­wie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp stwier­dzić nale­ży, że „aktu­al­ne” oświad­cze­nia lub doku­men­ty potwier­dza­ją oko­licz­ność nie­pod­le­ga­nia wyklu­cze­niu na pod­sta­wie odpo­wied­nie­go prze­pi­su z art. 24 ust. 1 lub 5 usta­wy Pzp w dniu zło­że­nia go przez wyko­naw­cę. Oświad­cze­nia lub doku­men­ty powin­ny potwier­dzać, że „teraz” (w cza­sie teraź­niej­szym) stan fak­tycz­ny jest taki, o jakim zaświad­cza doku­ment. Zło­że­nie przez wyko­naw­cę takie­go oświad­cze­nia lub doku­men­tu wska­zu­je, że ten stan, o któ­rym zaświad­cza dane oświad­cze­nie lub doku­ment, nie uległ zmia­nie od dnia skła­da­nia ofert lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu. Dru­go­rzęd­na jest przy tym data wysta­wie­nia oświad­cze­nia lub doku­men­tu, któ­ra może wska­zy­wać na dzień ich zło­że­nia w try­bie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp lub inny dzień wcze­śniej­szy. W tym przy­pad­ku na uwa­dze mieć jed­nak nale­ży ter­mi­ny okre­ślo­ne w roz­po­rzą­dze­niu o doku­men­tach, w szcze­gól­no­ści usta­lo­ne na grun­cie § 5 tego roz­po­rzą­dze­nia, któ­re to ter­mi­ny samo­dziel­nie okre­śla­ją wstecz mak­sy­mal­ną „waż­ność” oświad­cze­nia lub doku­men­tu skła­da­ne­go na potwier­dze­nie nie­pod­le­ga­nia wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia (np. na 6 mie­się­cy przed dniem skła­da­nia i otwar­cia ofert). Roz­po­rzą­dze­nie zatem stwa­rza kolej­ne domnie­ma­nie aktu­al­no­ści oświad­czeń lub doku­men­tów, wyni­ka­ją­ce wprost z ter­mi­nów wska­za­nych w roz­po­rzą­dze­niu. Ozna­cza to zatem, że na grun­cie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp (a tak­że art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp) pra­wi­dło­we będzie zło­że­nie oświad­czeń lub doku­men­tów, wysta­wio­nych zgod­nie z ter­mi­na­mi wyni­ka­ją­cy­mi z roz­po­rzą­dze­nia liczo­ny­mi wstecz od daty skła­da­nia ofert (wnio­sków), o ile doku­men­ty te są nadal aktu­al­ne, tj. stan potwier­dzo­ny tymi oświad­cze­nia­mi lub doku­men­ta­mi nie uległ zmia­nie.

W odnie­sie­niu do oświad­czeń lub doku­men­tów skła­da­nych na pod­sta­wie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp w celu potwier­dze­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, stwier­dzić nale­ży, że „aktu­al­ne” oświad­cze­nia lub doku­men­ty potwier­dza­ją, że wyko­naw­ca speł­nia waru­nek okre­ślo­ny przez zama­wia­ją­ce­go w dniu ich zło­że­nia przez wyko­naw­cę. Oświad­cze­nie lub doku­ment powi­nien potwier­dzać (podob­nie jak oświad­cze­nia lub doku­men­ty skła­da­ne na potwier­dze­nie oko­licz­no­ści nie­pod­le­ga­nia wyklu­cze­niu) oko­licz­no­ści wyra­żo­ne w oświad­cze­niu wstęp­nym oraz, że „teraz” (w cza­sie teraź­niej­szym) stan fak­tycz­ny jest taki, o jakim zaświad­cza to oświad­cze­nie lub doku­ment. Podob­nie jak w przy­pad­ku oświad­czeń lub doku­men­tów doty­czą­cych nie­pod­le­ga­nia wyklu­cze­niu z postę­po­wa­nia kształ­tu­je się tutaj domnie­ma­nie o nie­zmien­no­ści sta­nu potwier­dzo­ne­go w oświad­cze­niu wstęp­nym przez cały tok postę­po­wa­nia i zna­cze­nie daty wysta­wie­nia oświad­czeń i doku­men­tów.

Art. 26 ust. 1 i 2 usta­wy Pzp znaj­du­ją zasto­so­wa­nie wprost tak­że do postę­po­wań pro­wa­dzo­nych wg pro­ce­du­ry odwró­co­nej (art. 24aa usta­wy Pzp). Podob­nie jak w pro­ce­du­rze zwy­kłej zama­wia­ją­cy, aby mógł doko­nać oce­ny pod­mio­to­wej wyko­naw­cy w opar­ciu o środ­ki dowo­do­we (oświad­cze­nia lub doku­men­ty, o któ­rych mowa w roz­po­rzą­dze­niu o doku­men­tach), musi okre­ślić kata­log kon­kret­nych oświad­czeń lub doku­men­tów w ogło­sze­niu o zamó­wie­niu lub spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia w zależ­no­ści od wymo­gów sta­wia­nych dla kon­kret­ne­go postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go (okre­ślo­nych warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu lub prze­sła­nek wyklu­cze­nia z postę­po­wa­nia). Oświad­cze­nia lub doku­men­ty skła­da­ne w pro­ce­du­rze odwró­co­nej win­ny być aktu­al­ne na dzień ich zło­że­nia i mają potwier­dzać oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa w art. 25 ust. 1. Oświad­cze­nia lub doku­men­ty prze­ka­zy­wa­ne przez wyko­naw­cę na pod­sta­wie wezwa­nia zama­wia­ją­ce­go w try­bie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp mają sta­no­wić potwier­dze­nie wstęp­ne­go oświad­cze­nia o speł­nie­niu przez wyko­naw­cę warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia. Odręb­ność przy­ję­ta przez usta­wo­daw­cę dla pro­ce­du­ry odwró­co­nej spro­wa­dza się jedy­nie do tego, że zama­wia­ją­cy doko­nu­je oce­ny wstęp­nych oświad­czeń wyko­naw­cy zło­żo­nych wraz z ofer­tą na koniec pro­ce­du­ry bada­nia i oce­ny ofert (przed wybo­rem ofer­ty naj­ko­rzyst­niej­szej) i w odnie­sie­niu do jed­ne­go wyko­naw­cy (wyko­naw­cy, któ­re­go ofer­ta zosta­ła oce­nio­na naj­wy­żej).

Art. 25a ust. 1 i 2 usta­wy Pzp (doty­czą­cy obo­wiąz­ku skła­da­nia oświad­czeń wstęp­nych) nie upo­waż­nia zama­wia­ją­ce­go do żąda­nia przed­ło­że­nia przez wyko­naw­ców wraz z ofer­tą (lub wnio­skiem) oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia na podob­nej zasa­dzie jak mia­ło to miej­sce przed wej­ściem w życie usta­wy nowe­li­za­cyj­nej. Zama­wia­ją­cy nie jest upraw­nio­ny na grun­cie prze­pi­sów usta­wy Pzp do wyma­ga­nia, aby wszy­scy wyko­naw­cy wyle­gi­ty­mo­wa­li się sto­sow­ny­mi oświad­cze­nia­mi lub doku­men­ta­mi (środ­ka­mi dowo­do­wy­mi) na eta­pie skła­da­nia ofert (wnio­sków). Wymóg legi­ty­mo­wa­nia się przez wszyst­kich wyko­naw­ców wyma­ga­ny­mi środ­ka­mi dowo­do­wy­mi na eta­pie skła­da­nia ofert (wnio­sków) jest nie­do­pusz­czal­ny i jako taki sta­no­wi naru­sze­nie zasad pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia.

Zło­że­nie przez wyko­naw­cę oświad­czeń lub doku­men­tów, o jakich mowa w roz­po­rzą­dze­niu o doku­men­tach, jako środ­ków dowo­do­wych na dowol­nym eta­pie postę­po­wa­nia ma na celu wyka­za­nie, że wyko­naw­ca speł­nia okre­ślo­ne przez zama­wia­ją­ce­go warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu (brak pod­staw do wyklu­cze­nia, czy kry­te­ria selek­cji) przez cały czas trwa­nia postę­po­wa­nia. Zło­żo­ne na wcze­śniej­szym eta­pie postę­po­wa­nia oświad­cze­nie lub doku­ment (śro­dek dowo­do­wy) pozo­sta­ją zatem aktu­al­ne do cza­su ich ewen­tu­al­nej wery­fi­ka­cji i zmia­ny przez wyko­naw­cę. Brak wery­fi­ka­cji powyż­sze­go ze stro­ny wyko­naw­cy ozna­cza, że dana oko­licz­ność potwier­dza­ją­ca speł­nie­nie warun­ku udzia­łu w postę­po­wa­niu, brak pod­staw do wyklu­cze­nia lub kry­te­ria selek­cji nie ule­gła zmia­nie.

Aktu­al­ność” uzu­peł­nia­nych doku­men­tów (art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp)

Art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp sta­no­wi, że jeże­li wyko­naw­ca nie zło­żył oświad­cze­nia, o któ­rym mowa w art. 25a ust. 1, oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych oko­licz­no­ści, o któ­rych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych doku­men­tów nie­zbęd­nych do prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia, oświad­cze­nia lub doku­men­ty są nie­kom­plet­ne, zawie­ra­ją błę­dy lub budzą wska­za­ne przez zama­wia­ją­ce­go wąt­pli­wo­ści, zama­wia­ją­cy wzy­wa do ich zło­że­nia, uzu­peł­nie­nia lub popra­wie­nia lub do udzie­la­nia wyja­śnień w ter­mi­nie przez sie­bie wska­za­nym, chy­ba że mimo ich zło­że­nia, uzu­peł­nie­nia lub popra­wie­nia lub udzie­le­nia wyja­śnień ofer­ta wyko­naw­cy pod­le­ga odrzu­ce­niu albo koniecz­ne było­by unie­waż­nie­nie postę­po­wa­nia.

Regu­la­cja wyra­żo­na w art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp opi­su­je zasa­dy wezwa­nia o uzu­peł­nie­nie doku­men­tów w przed­mio­cie potwier­dze­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu oraz bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia (nie­za­le­że­nie, czy doty­czą one wyko­naw­cy samo­dziel­nie wyka­zu­ją­ce­go ich speł­nie­nie i brak pod­staw do wyklu­cze­nia, czy też wyko­naw­cy wyka­zu­ją­ce­go speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu przy pomo­cy poten­cja­łu pod­mio­tu trze­cie­go). Regu­la­cja doty­czy wszyst­kich grup oświad­czeń (doku­men­tów): oświad­cze­nia wła­sne (jed­no­li­ty doku­ment i oświad­cze­nia zwy­kłe), oświad­cze­nia lub doku­men­ty z art. 25 ust. 1 usta­wy Pzp i inne doku­men­ty, o któ­rych mowa w tym prze­pi­sie. Nie­za­leż­nie od zmia­ny tre­ści art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp na sku­tek wej­ścia w życie usta­wy nowe­li­za­cyj­nej, nie uległ zmia­nie spo­sób rozu­mie­nia tego prze­pi­su. Aktu­al­ne pozo­sta­je sta­no­wi­sko Pre­ze­sa Urzę­du Zamó­wień Publicz­nych i orze­cze­nia Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej sprzed nowe­li­za­cji w zakre­sie: (1) obli­ga­to­ryj­no­ści wezwa­nia o uzu­peł­nie­nie doku­men­tu, jeśli zaj­dą wska­za­ne w prze­pi­sie oko­licz­no­ści oraz (2) dopusz­czal­no­ści tyl­ko jed­no­krot­ne­go wzy­wa­nia wyko­naw­cy o kon­kret­ny bra­ku­ją­cy lub nie­pra­wi­dło­wy lub nie­po­twier­dza­ją­cy speł­nia­nia warun­ku udzia­łu w postę­po­wa­niu (brak pod­staw do wyklu­cze­nia, speł­nia­nia kry­te­riów selek­cji) doku­ment.

Prze­pis art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp, w prze­ci­wień­stwie do art. 25a ust. 1 i 2 usta­wy Pzp oraz 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp, nie wska­zu­je wprost na jaki moment mają być aktu­al­ne doku­men­ty uzu­peł­nia­ne. Nie­wąt­pli­wie zatem sfor­mu­ło­wa­nia „zama­wia­ją­cy wzy­wa w ter­mi­nie przez sie­bie wska­za­nym” nie nale­ży odno­sić do aktu­al­no­ści oświad­czeń lub doku­men­tów, do któ­rych uzu­peł­nie­nia wyko­naw­ca jest wzy­wa­ny, a do ter­mi­nu na ich zło­że­nie. Zasad­nym nato­miast jest, aże­by aktu­al­ność uzu­peł­nia­nych oświad­czeń lub doku­men­tów była powią­za­na z „aktu­al­no­ścią” rozu­mia­ną odpo­wied­nio na grun­cie art. 25a ust. 1 usta­wy lub art. 26 ust. 1 usta­wy Pzp, czy­li prze­pi­sów doty­czą­cych oświad­czeń i doku­men­tów, co do któ­rych zacho­dzi koniecz­ność ich uzu­peł­nie­nia.

W odnie­sie­niu zatem do jed­no­li­te­go doku­men­tu, oświad­czeń zwy­kłych oraz zobo­wią­zań z art. 22a usta­wy Pzp, na eta­pie wstęp­ne­go bada­nia poten­cja­łu wyko­naw­cy, prze­pis art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp znaj­dzie zasto­so­wa­nie w ten spo­sób, że zło­żo­ne w odpo­wie­dzi na wezwa­nie w tym try­bie oświad­cze­nia lub zobo­wią­za­nia win­ny być aktu­al­ne na dzień skła­da­nia ofert (lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu). Ozna­cza to zatem, że oko­licz­no­ści, któ­re są zawar­te w uzu­peł­nia­nych oświad­cze­niach wła­snych (jed­no­li­ty doku­ment lub oświad­cze­nia zwy­kłe) lub uzu­peł­nia­nych zobo­wią­za­niach z art. 22a ust. 1 usta­wy Pzp, muszą potwier­dzać infor­ma­cje w nich zawar­te naj­póź­niej na dzień skła­da­nia ofert (wnio­sków), a nie na dzień uzu­peł­nie­nia tych doku­men­tów. Przy czym war­to pod­nieść, że zobo­wią­za­nia z art. 22a usta­wy Pzp w swo­jej tre­ści powin­ny rów­nież odno­sić się do eta­pu reali­za­cji zamó­wie­nia w kon­tek­ście real­no­ści udo­stęp­nia­ne­go poten­cja­łu pod­mio­tu trze­cie­go.

W odnie­sie­niu zaś do oświad­czeń lub doku­men­tów z art. 25 ust. 1 usta­wy Pzp (doku­men­ty z roz­po­rzą­dze­nia o doku­men­tach) skła­da­nych w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp, nale­ży przy­po­mnieć, że doku­men­ty te (a zatem tak­że ich uzu­peł­nie­nia) mają na celu potwier­dzać domnie­ma­nie speł­nia­nia warun­ku udzia­łu w postę­po­wa­niu (brak pod­staw do wyklu­cze­nia) wyra­żo­ne w oświad­cze­niu wła­snym przez cały tok postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go. Odpo­wiedź na wezwa­nie o uzu­peł­nie­nie lub wyja­śnie­nie tre­ści tych doku­men­tów musi wska­zy­wać na oko­licz­no­ści, któ­re są praw­dzi­we w cza­sie teraź­niej­szym, a więc dniu przed­ło­że­nia uzu­peł­nio­nych doku­men­tów. Inny­mi sło­wy doku­men­ty te powin­ny potwier­dzać speł­nia­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu czy brak pod­staw do wyklu­cze­nia na moment ich zło­że­nia – tj. potwier­dzać, że aktu­al­ne są nadal oko­licz­no­ści stwier­dzo­ne w oświad­cze­niu, o któ­rym mowa w art. 25a ust. 1 i 2 usta­wy Pzp. Brak jest pod­staw do uzna­nia, że sko­ro wezwa­nie z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp doty­czy doku­men­tów, któ­rych wyko­naw­ca – wbrew uprzed­nie­mu wezwa­niu z art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp – nie przed­sta­wił (przed­sta­wił nie­kom­plet­ne itd.), to doku­men­ty skła­da­ne w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp muszą być aktu­al­ne na dzień odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp. Potwier­dza to tak­że treść moty­wu 85 dyrek­ty­wy kla­sycz­nej, w któ­rym stwier­dzo­no, że „istot­ne jest, by decy­zje insty­tu­cji zama­wia­ją­cych opie­ra­ły się na aktu­al­nych infor­ma­cjach, w szcze­gól­no­ści jeśli cho­dzi o pod­sta­wy wyklu­cze­nia, z uwa­gi na to, że waż­ne zmia­ny mogą zacho­dzić dość szyb­ko”.

W świe­tle powyż­szych uwag za pra­wi­dło­we dzia­ła­nie wyko­naw­cy nale­ży uznać dzia­ła­nie w dwóch poniż­szych przy­pad­kach. Po pierw­sze, wyko­naw­ca, któ­ry nie przed­ło­żył sto­sow­ne­go oświad­cze­nia lub doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go nie­pod­le­ga­nie wyklu­cze­niu (np. zaświad­cze­nia ZUS) na dzień wezwa­nia z art. 26 ust. 1 (2) usta­wy Pzp, może w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp przed­ło­żyć oświad­cze­nie lub doku­ment wysta­wio­ny po upły­wie ter­mi­nu wyzna­czo­ne­go na uzu­peł­nie­nie z art. 26 ust. 1 (2) usta­wy Pzp. Istot­ne jest jed­nak, aże­by środ­ki dowo­do­we przed­ło­żo­ne w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp nie pod­wa­ża­ły zarów­no domnie­ma­nia praw­dzi­wo­ści zło­żo­nych uprzed­nio oświad­czeń wstęp­nych (wła­snych) w zakre­sie speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu, bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia oraz speł­nie­nia kry­te­riów selek­cji oraz domnie­ma­nia nie­zmien­no­ści tych oko­licz­no­ści pomię­dzy datą skła­da­nia ofert (wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu) a datą zło­że­nia środ­ków dowo­do­wych w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp. Po dru­gie, wyko­naw­ca, któ­ry nie przed­ło­żył sto­sow­ne­go doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go nie­pod­le­ga­nie wyklu­cze­niu (np. zaświad­cze­nia ZUS) na dzień wezwa­nia z art. 26 ust. 1 (2) usta­wy Pzp, może w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp przed­ło­żyć doku­ment wysta­wio­ny przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert, jeśli tyl­ko jest on zgod­ny z ter­mi­nem wska­za­nym w roz­po­rzą­dze­niu (dla zaświad­czeń ZUS – 3 mie­sią­ce przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert). W obu przy­pad­kach przed­ło­żo­ny doku­ment musi być „aktu­al­ny” w tym rozu­mie­niu, że na dzień jego przed­ło­że­nia nie zacho­dzi wobec wyko­naw­cy pod­sta­wa wyklu­cze­nia.

Aktu­al­ność” w rozu­mie­niu art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp

Zgod­nie z tre­ścią art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp, jeże­li jest to nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia, zama­wia­ją­cy może na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia wezwać wyko­naw­ców do zło­że­nia wszyst­kich lub nie­któ­rych oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych, że nie pod­le­ga­ją wyklu­cze­niu, speł­nia­ją warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu lub kry­te­ria selek­cji, a jeże­li zacho­dzą uza­sad­nio­ne pod­sta­wy do uzna­nia, że zło­żo­ne uprzed­nio oświad­cze­nia lub doku­men­ty nie są już aktu­al­ne, do zło­że­nia aktu­al­nych oświad­czeń lub doku­men­tów. Prze­pis art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp wpro­wa­dza dwie nowe moż­li­wo­ści: (1) wezwa­nia na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia wyko­naw­ców do zło­że­nia wszyst­kich lub nie­któ­rych oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych, że nie pod­le­ga­ją wyklu­cze­niu, speł­nia­ją warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu lub kry­te­ria selek­cji, oraz (2) wezwa­nia o zło­że­nie doku­men­tów aktu­al­nych, jeśli zama­wia­ją­cy ma uza­sad­nio­ne prze­ko­na­nie o nie­ak­tu­al­no­ści doku­men­tów zło­żo­nych przez wyko­naw­cę.

Prze­pis z art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp umoż­li­wia wezwa­nie wyko­naw­ców do zło­że­nia wszyst­kich lub nie­któ­rych oświad­czeń lub doku­men­tów potwier­dza­ją­cych, że nie pod­le­ga­ją wyklu­cze­niu, speł­nia­ją warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu lub kry­te­ria selek­cji, ale tyl­ko wte­dy gdy jest to nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia. Regu­la­cja ta oddzia­łu­je zatem na zasa­dę wpro­wa­dzo­ną art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp, któ­ry sta­no­wi o dopusz­czal­no­ści wezwa­nia o sto­sow­ne środ­ki dowo­do­we tyl­ko wyko­naw­cy, któ­re­go ofer­ta zosta­ła naj­wy­żej oce­nio­na. Na pod­sta­wie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp zama­wia­ją­cy może wezwać o przed­ło­że­nie tych środ­ków tak­że innych wyko­naw­ców, co wię­cej może to uczy­nić na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. Nie jest nato­miast dopusz­czal­ne, aże­by wyko­naw­cy zosta­li poin­for­mo­wa­ni o zakre­sie wyma­ga­nych od nich doku­men­tów dopie­ro w momen­cie wezwa­nia w try­bie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp. Wymóg wyka­zy­wa­nia speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw wyklu­cze­nia za pomo­cą sto­sow­nych środ­ków dowo­do­wych musi być wska­za­ny w ogło­sze­niu, spe­cy­fi­ka­cji lub zapro­sze­niu do skła­da­nia ofert. Zama­wia­ją­cy nie jest upraw­nio­ny do okre­śla­nia wła­ści­wych środ­ków dowo­do­wych dopie­ro w momen­cie kie­ro­wa­nia wezwa­nia w try­bie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp. Jak zosta­ło przy­wo­ła­ne wcze­śniej, art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp jest prze­pi­sem szcze­gól­nym, mody­fi­ku­ją­cym nor­mę z art. 26 ust. 1 (2) usta­wy Pzp. Powo­ły­wa­nie się przez zama­wia­ją­ce­go na ten prze­pis w sytu­acjach innych niż jest to nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia, celem pozy­ska­nia środ­ków dowo­do­wych od wszyst­kich wyko­naw­ców – jest dzia­ła­niem nie­zgod­nym z tym prze­pi­sem.

W moty­wie 84 dyrek­ty­wy kla­sycz­nej wyja­śnio­no na pod­sta­wie przy­kła­du, jakie oko­licz­no­ści obiek­tyw­ne mogą prze­są­dzić o koniecz­no­ści skie­ro­wa­nia wezwa­nia do wyko­naw­ców o środ­ki dowo­do­we, stwier­dza­jąc, że „Insty­tu­cje zama­wia­ją­ce powin­ny być tak­że upraw­nio­ne do zwró­ce­nia się w każ­dej chwi­li o całość lub część doku­men­tów potwier­dza­ją­cych, gdy uwa­ża­ją, że jest to nie­zbęd­ne dla wła­ści­we­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia. Może to w szcze­gól­no­ści doty­czyć pro­ce­dur dwu­stop­nio­wych – pro­ce­dur ogra­ni­czo­nych, pro­ce­dur kon­ku­ren­cyj­nych z nego­cja­cja­mi, dia­lo­gów kon­ku­ren­cyj­nych oraz part­nerstw inno­wa­cyj­nych − w ramach któ­rych insty­tu­cje zama­wia­ją­ce korzy­sta­ją z moż­li­wo­ści ogra­ni­cza­nia licz­by kan­dy­da­tów zapro­szo­nych do zło­że­nia ofer­ty. Wymóg przed­ło­że­nia doku­men­tów potwier­dza­ją­cych w chwi­li kwa­li­fi­ka­cji zapra­sza­nych kan­dy­da­tów może być uza­sad­nio­ny, by nie dopu­ścić do zapro­sze­nia przez insty­tu­cje zama­wia­ją­ce kan­dy­da­tów, któ­rzy następ­nie nie są w sta­nie przed­ło­żyć tych doku­men­tów na eta­pie udzie­la­nia zamó­wie­nia, tym samym unie­moż­li­wia­jąc udział kwa­li­fi­ku­ją­cym się kan­dy­da­tom”. Dyrek­ty­wa prze­wi­du­je zatem moż­li­wość zasto­so­wa­nia tego roz­wią­za­nia w try­bach wie­lo­stop­nio­wych (prze­targ ogra­ni­czo­ny, nego­cja­cje z ogło­sze­niem etc.). Wezwa­nie o oświad­cze­nia i doku­men­ty we wska­za­nym try­bie będzie zatem mogło nastą­pić na eta­pie po zło­że­niu wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu, a przed zapro­sze­niem do skła­da­nia ofert (ew. nego­cja­cji etc.). Zama­wia­ją­cy bowiem, kie­ru­jąc zapro­sze­nie do wyko­naw­ców zwe­ry­fi­ko­wa­nych na pod­sta­wie przed­ło­żo­nych doku­men­tów (a nie oświad­czeń wła­snych), odda­la zagro­że­nie ewen­tu­al­ne­go unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, w sytu­acji gdy na eta­pie oce­ny ofert wyko­naw­ca wery­fi­ko­wa­ny wcze­śniej na pod­sta­wie oświad­czeń wła­snych nie potwier­dzi sto­sow­ny­mi doku­men­ta­mi speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia. W takich jed­nak oko­licz­no­ściach tre­ści art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp nie moż­na inter­pre­to­wać w ode­rwa­niu od zasad udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych, w tym od zasa­dy uczci­wej kon­ku­ren­cji i rów­ne­go trak­to­wa­nia wyko­naw­ców wyra­żo­nej w art. 7 ust. 1 usta­wy Pzp. Ozna­cza to w szcze­gól­no­ści, że wezwa­nie wyko­naw­ców (na eta­pie bada­nia wnio­sków) o środ­ki dowo­do­we w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia będzie doty­czy­ło wszyst­kich wyko­naw­ców bio­rą­cych udział w postę­po­wa­niu o zamó­wie­nie publicz­ne. Ponad­to zakres wezwa­nia poszcze­gól­ne­go wyko­naw­cy winien być toż­sa­my z zakre­sem wezwa­nia wyko­naw­ców pozo­sta­łych.

Prze­pis art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp umoż­li­wia wezwa­nie wyko­naw­cy do zło­że­nia aktu­al­nych oświad­czeń lub doku­men­tów. Zasto­so­wa­nie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp do potwier­dze­nia aktu­al­no­ści doku­men­tu ma odręb­ne zna­cze­nie od omó­wio­nej powy­żej zasa­dy wzy­wa­nia wyko­naw­ców o doku­men­ty na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. Sko­rzy­sta­nie w tym celu z art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp rów­nież moż­li­we jest tyl­ko wte­dy, gdy jest to nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go. Zama­wia­ją­cy, wyra­ża­jąc zamiar sko­rzy­sta­nia z prze­pi­su, winien mieć uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści co do aktu­al­no­ści przed­ło­żo­nych wcze­śniej przez wyko­naw­cę doku­men­tów. Uza­sad­nio­ną wąt­pli­wość, w zależ­no­ści od kon­kret­ne­go sta­nu fak­tycz­ne­go, może wywo­łać, np. infor­ma­cja medial­na, czy infor­ma­cja pozy­ska­na od innych wyko­naw­ców itp. Skut­kiem powzię­cia wia­do­mo­ści o bra­ku aktu­al­no­ści doku­men­tu jest koniecz­ność doko­na­nia oce­ny, czy wezwa­nie wyko­naw­cy o doku­ment aktu­al­ny jest nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go prze­bie­gu postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia. Taka nie­zbęd­ność zaist­nie­je nie­wąt­pli­wie wte­dy, gdy poja­wia się ryzy­ko udzie­le­nia zamó­wie­nia wyko­naw­cy, któ­ry w toku postę­po­wa­nia prze­stał speł­niać warun­ki udzia­łu w postę­po­wa­niu lub zaszły wobec nie­go prze­słan­ki wyklu­cze­nia. Z tego też tytu­łu zama­wia­ją­cy może na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia wezwać wyko­naw­cę do przed­ło­że­nia oświad­cze­nia lub doku­men­tu aktu­al­ne­go.

W tym miej­scu nale­ży pod­nieść, że prze­pis art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp nie zastę­pu­je i nie jest podob­ny do wezwa­nia z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp. Art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp doty­czy wezwa­nia o zło­że­nie doku­men­tów, któ­re nie potwier­dza­ją speł­nia­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu i bra­ku pod­staw do wyklu­cze­nia, z uwa­gi na fakt, że są nie­kom­plet­ne, wadli­we (np. z tre­ści tych doku­men­tów wyni­ka, że waru­nek nie został speł­nio­ny) etc. Wezwa­nie o uzu­peł­nie­nie doku­men­tu w try­bie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp moż­na zaś skie­ro­wać wzglę­dem doku­men­tu, któ­ry został pra­wi­dło­wo zło­żo­ny na grun­cie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp lub art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp, a w oce­nie zama­wia­ją­ce­go nie jest już aktu­al­ny (infor­ma­cje w nim zawar­te w oce­nie zama­wia­ją­ce­go mogą nie być zgod­ne ze sta­nem fak­tycz­nym). Ozna­cza to, że oświad­cze­nia lub doku­men­ty przed­kła­da­ne na pod­sta­wie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp, win­ny potwier­dzać aktu­al­ny stan rze­czy, tj. potwier­dza­ją­cy okre­ślo­ne dane (infor­ma­cje) już po wezwa­niu w try­bie 26 ust. 2f usta­wy Pzp. Oświad­cze­nia lub doku­men­ty przed­kła­da­ne zama­wia­ją­ce­mu w odpo­wie­dzi na wezwa­nie w try­bie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp muszą potwier­dzać stan obec­ny. Zwró­cić nale­ży uwa­gę, że nie bez przy­czy­ny usta­wo­daw­ca poprze­stał na stwier­dze­niu „aktu­al­no­ści” doku­men­tu, nie przy­wo­łu­jąc tutaj ani tre­ści art. 26 ust. 1 i 2 usta­wy Pzp, ani nie odwo­łał się do tre­ści art. 25 ust. 1 usta­wy Pzp i pośred­nio do tre­ści roz­po­rzą­dze­nia o doku­men­tach. Posłu­gu­jąc się przy­kła­dem ozna­cza to, że wyko­naw­ca, któ­ry przed­ło­żył sto­sow­ny doku­ment potwier­dza­ją­cy nie­pod­le­ga­nie wyklu­cze­niu zgod­nie z art. 26 ust. 1 (2) usta­wy Pzp (np. zaświad­cze­nie ZUS wysta­wio­ne 2 mie­sią­ce przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert), nie może w odpo­wie­dzi na wezwa­nie z art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp przed­ło­żyć ponow­nie tego same­go doku­men­tu argu­men­tu­jąc, że jest on wciąż aktu­al­ny. Zasad­ne jest z kolei wystą­pie­nie przez wyko­naw­cę do odpo­wied­nie­go orga­nu, celem pozy­ska­nia zak­tu­ali­zo­wa­ne­go doku­men­tu i przed­ło­że­nie go zama­wia­ją­ce­mu w odpo­wie­dzi na wezwa­nie w try­bie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp.

Pod­su­mo­wu­jąc:

 1. Nowe­li­za­cja usta­wy Pzp zmie­ni­ła rozu­mie­nie poję­cia: „aktu­al­ność” doku­men­tu i wpro­wa­dzi­ła zasa­dę pozy­ski­wa­nia środ­ków dowo­do­wych tyl­ko od wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył ofer­tę naj­wy­żej oce­nio­ną.
 2. Oświad­cze­nia wła­sne skła­da­ne na pod­sta­wie art. 25a usta­wy Pzp oraz ich uzu­peł­nie­nia z art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp muszą być aktu­al­ne w momen­cie ich zło­że­nia.
 3. Za aktu­al­ny na grun­cie art. 26 ust. 1 lub 2 usta­wy Pzp oraz art. 26 ust. 3 usta­wy Pzp nale­ży uznać taki doku­ment, któ­ry potwier­dzać będzie speł­nie­nie warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu czy brak pod­staw do wyklu­cze­nia w chwi­li jego zło­że­nia ale tak­że, że ten stan trwa nie­prze­rwa­nie przez cały okres postę­po­wa­nia od upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert lub wnio­sków o dopusz­cze­nie do udzia­łu w postę­po­wa­niu.
 4. Data wysta­wie­nia doku­men­tu, o ile doku­ment ten potwier­dza ist­nie­ją­cy stan rze­czy, nie ma zatem zna­cze­nia, z uwzględ­nie­niem jed­nak­że ter­mi­nów wyni­ka­ją­cych z roz­po­rzą­dze­nia o doku­men­tach.
 5. Skut­kiem powzię­cia uza­sad­nio­nej wąt­pli­wo­ści co do aktu­al­no­ści doku­men­tu jest wezwa­nie wyko­naw­cy do przed­ło­że­nia doku­men­tu aktu­al­ne­go w try­bie art. 26 ust. 2f usta­wy Pzp, tj. takie­go, któ­ry będzie potwier­dzał stan naj­bar­dziej aktu­al­ny.

Źró­dło: Urząd Zamó­wień Publicz­nych

1 Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Roz­wo­ju z dnia 22 sierp­nia 2016 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie kwot war­to­ści zamó­wień oraz kon­kur­sów, od któ­rych jest uza­leż­nio­ny obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia ogło­szeń Urzę­do­wi Publi­ka­cji Unii Euro­pej­skiej (Dz. U. poz. 1386 ze zm.).