I jeszcze jeden, i jeszcze raz...

Siała baba mak, nie wiedziała jak

Moderator: Janosik

ODPOWIEDZ
Grzegorz B.
Posty: 5633
Rejestracja: 4 września 2008, o 12:09
Kontakt:

I jeszcze jeden, i jeszcze raz...

Post autor: Grzegorz B. »

Cóż, ponieważ przy ustawie o koncesji przekonałem się, że wątku brak (a wszak to najżywszy wątek na Bizzonie był), to skoro jest okazja, to niech będzie i wątek. W pajacykach, bo jakoś trudno mi było się zdecydować, do którego działu forum najlepiej pasuje, a z tym ma tyleż wspólnego, co i z paroma innymi ;)

A okazja dla wątku...
www.uzp.gov.pl pisze:Projekt z dnia 26.02.2009 r.
Ustawa
z dnia ……………… 2009 r.
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz.1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101) w art. 38:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do połowy wyznaczonego upływu terminu składania ofert.";
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający udziela wyjaśnień do upływu terminu składania ofert. Wnioski nierozpatrzone do upływu terminu składania ofert zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.".
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Grzegorz Bednarczyk w szponach zamówień

Ten temat ma 1011 odpowiedżi

Musisz być zarejestrowanym i zalogowany użytkownikiem aby przeglądać odpowiedzi w tym temacie


Zarejestruj się Zaloguj się
 
ODPOWIEDZ