Koordynacja realizacji inwestycji budowlanych

W ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści ofe­ru­ję usłu­gi pole­ga­ją­ce na koor­dy­na­cji reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nych. Wykształ­ce­nie tech­nicz­ne (budow­nic­two ogól­ne) pozwa­la mi na swo­bod­ne poru­sza­nie się wśród zagad­nień bran­żo­wych, co w powią­za­niu z bar­dzo dobrą zna­jo­mo­ścią prze­pi­sów pra­wa w spo­sób bez­po­śred­ni przed­kła­da się na sku­tecz­ność podej­mo­wa­nych prze­ze mnie dzia­łań.

Ofer­ta współ­pra­cy skie­ro­wa­na jest zarów­no do Wyko­naw­ców, jak rów­nież do Zama­wia­ją­cych, tj. pod­mio­tów reali­zu­ją­cych, bądź zle­ca­ją­cych reali­za­cję robót budow­la­nych w try­bie zamó­wie­nia publicz­ne­go.

Czyn­no­ści koor­dy­na­cji reali­za­cji inwe­sty­cji świad­czo­nych dla Zle­ce­nio­daw­cy obej­mu­ją m.in.:

  • repre­zen­to­wa­nie na pla­cu budo­wy oraz udział w nara­dach koor­dy­na­cyj­nych,
  • kon­tro­lo­wa­nie zgod­no­ści zakre­su reali­zo­wa­nych robót z zakre­sem prze­wi­dzia­nym w umo­wie,
  • kon­tro­lo­wa­nie zgod­no­ści roz­li­czeń reali­zo­wa­nej inwe­sty­cji z ofer­tą zło­żo­ną w toku postę­po­wa­nia prze­tar­go­we­go,
  • udział w nego­cja­cjach doty­czą­cych robót dodat­ko­wych i zamien­nych, któ­rych wyko­na­nie w toku reali­za­cji inwe­sty­cji sta­ło się koniecz­ne,
  • two­rze­nie na bie­żą­co doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej doku­men­tu­ją­cej postęp pro­wa­dzo­nych robót.

Koszt świad­cze­nia usłu­gi uza­leż­nio­ny jest od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia inwe­sty­cji oraz zakre­su wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji odno­śnie zakre­su świad­czo­nych usług oraz warun­ków współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e-mail.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!