Regulamin usługi Infolinia Zamówień Publicznych

Niniejszy  regulamin  („Regulamin”) świadczenia usługi w ramach Infolinii Zamówień Publicznych określa zasady współpracy przy wykonywaniu usługi.

1. Usługa Infolinia Zamówień Publicznych („Usługa Infolinia”) jest świadczeniem polegającym na udzielaniu porad dotyczących zagadnień prawnych związanych z:

  • przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • realizacją wszelkich umów wykonywanych w ramach zamówień publicznych.

2. Usługa Infolinia skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej „Klient”).

3. Poradą jest wskazanie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa rozstrzygnięcia zagadnienia przedstawionego przez Klienta.

4. Podmiotem świadczącym Usługę Infolinia jest Dariusz Żwan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Zamówień Publicznych ACTUARIUS Dariusz Żwan, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 526 100 41 23, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królów Polskich 5 C lok. 31, 02-496 Warszawa (dalej „Doradca”).

5. Umowa o świadczenie Usługi Infolinia (dalej „Umowa”) zawierana jest poprzez wykupienie przez Klienta Usługi Infolinia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

6. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia (dalej „Abonament”) tytułem świadczenia Usługi Infolinia. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Doradcy.

7. Wpłacenie Abonamentu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

8. Miesięczny koszt świadczenia Usługi Infolinia uzależniony jest od okresu na jaki został wykupiony Abonament i wynosi: (cena zostanie ustalona po uzgodnieniu zakresu czynności).

9. Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

10. Abonament nie zawiera kosztów połączeń telefonicznych do Doradcy oraz kosztów dostępu do sieci Internet ponoszonych przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi Infolinia.

11. Abonament jest wpłacany przelewem na konto Doradcy, tj.: BRE SA – WBE Łódź, nr 13114020040000340234708020.

12. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

13. Świadczenie Usługi Infolinia rozpoczęte zostaje od chwili zawarcia Umowy.

14. W razie nie dokonania wpłaty nowego Abonamentu, dotychczasowa Usługa Infolinia wygasa wraz z końcem obowiązywania wpłaconego Abonamentu.

15. W celu przedłużenia terminu świadczenia Usługi Infolinia należy przed upływem okresu, na który został wniesiony Abonament, wnieść nowy Abonament w wysokości aktualnie obowiązującej.

16. W celu skorzystania z Usługi Infolinia Klient może skontaktować się z Doradcą: telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 606 384 490, wysyłając pocztę e-mail na adres biuro@actuarius.pl.

17. Świadczenie Usługi Infolinia za pośrednictwem telefonu odbywa się codziennie w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

18. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Infolinia wymagane jest posiadanie przez Klienta aparatu telefonicznego z funkcją usługi głosowej lub urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet.

19. Porada udzielana jest w odniesieniu do zagadnienia przedstawionego przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej lub informacji przekazanej via e-mail.

20. Klient zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, na podstawie którego ma zostać udzielona Porada, a także zobowiązany jest do udzielania rzetelnych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez Doradcę.

21. Doradca udziela Porady wyłącznie na podstawie informacji przekazanych mu przez Klienta. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie przez Klienta stanu faktycznego, złe sformułowanie pytania, przedłożenie nierzetelnych dokumentów czy nieprzedstawienie istotnych w danej sprawie faktów.

22. Doradca zobowiązany jest do udzielenia porady niezwłocznie podczas rozmowy telefonicznej z Klientem lub po otrzymaniu pytania za pośrednictwem poczty e-mail, z zastrzeżeniem pkt 23.

23. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność zagadnienia Doradca nie będzie mógł udzielić natychmiastowej odpowiedzi, bądź też odpowiedź będzie wymagała dodatkowego sprawdzenia źródeł prawa lub publikacji, Doradca poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim przypadku odpowiedź udzielona zostanie przez Doradcę nie później niż w terminie 24 godzin od zadania pytania.

24. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta opisu stanu faktycznego lub konieczności przekazania dokumentów będących podstawą dla wydania porady nie później niż w terminie 24 godzin od dokonania odpowiednio uzupełnienia lub przekazania dokumentów.

25. Udzielając telefonicznej Porady, Doradca, mając na względzie dobro Klienta, działa z należytą starannością, sumiennością i rzetelnością oraz przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa i swoją wiedzą.

26. Doradca ma prawo odmówić wykonania usługi, w szczególności jeżeli jej udzielenie naruszyłoby niniejszy Regulamin lub też naruszałoby obowiązujące przepisy prawa.

27. Fakty i informacje poznane w trakcie świadczonej usługi oraz udzielone porady objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i znane są tylko i wyłącznie Klientowi oraz Doradcy.

28. Doradca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podjętych na podstawie niniejszego Regulaminu na zasadach wynikających z przepisów prawa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikło mimo zachowania przez Doradcę należytej staranności.

29. Odpowiedzialność Doradcy nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.

30. Doradca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody wynikłe z naruszenia przez Klienta zasad współpracy wynikających z przepisów prawa, niniejszego Regulaminu lub za działania podjęte na podstawie informacji niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez Klienta.

31. Doradca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Infolinia w wyniku działania siły wyższej, przerwy w zasilaniu, awarii systemu informatycznego.

32. Umowa ulega rozwiązaniu na skutek upływu terminu na jaki została zawarta.

33. Doradca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia udostępnienia przez Klienta osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie z Usługi Infolinia. W takim przypadku opłata za Usługę Infolinia rozliczana jest proporcjonalnie do jej wykorzystania w okresie rozliczeniowym, w którym następuje rozwiązanie Umowy.

34. W przypadku rezygnacji przez Klienta z Usługi Infolinia w trakcie obowiązywania Abonamentu wpłacony Abonament nie podlega zwrotowi.

35. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi Infolinia Klient może wnieść pisemnie lub drogą elektroniczną.

36. Reklamacje należy składać na adres do korespondencji: Biuro Zamówień Publicznych ACTUARIUS Dariusz Żwan, ul. Królów Polskich 5C lok. 31, 02-496 Warszawa lub adres e-mail: biuro@actuarius.pl.

37. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

38. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub droga elektroniczną.

39. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. i ma zastosowanie do Umów zawartych po tej dacie.

40. Wszelkie ewentualne spory zaistniałe na tle niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Doradcą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Doradcy.

41. Klient nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Doradcy.

42. Usługa Infolinia świadczona jest w języku polskim.

Warszawa, dnia 1 września 2020 r.

Nasze usługi