Utopieni w kanalizacji

W latach 2000–2001 opra­co­wa­ny został pro­jekt budo­wy sie­ci kana­li­za­cji dla mia­sta K. Zgod­nie z zało­że­nia­mi pro­jek­tu budo­wa sie­ci kana­li­za­cji zosta­ła podzie­lo­na na 8 eta­pów. W latach 2002–2003 zre­ali­zo­wa­no etap pierw­szy. W okre­sie od lip­ca do sierp­nia 2004 roku zre­ali­zo­wa­no etap dru­gi. W celu reali­za­cji dal­szych eta­pów inwe­sty­cji Bur­mistrz mia­sta K. w dniu 12 mar­ca 2009 roku zło­żył do Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach regio­nal­ne­go pro­gra­mu ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa (…) na lata 2007–2008. Zgod­nie z wnio­skiem reali­za­cja inwe­sty­cji mia­ła prze­bie­gać w eta­pach III, IV, IVa, VII i VIII.

W wyni­ku akcep­ta­cji zło­żo­ne­go wnio­sku w dniu 12 sierp­nia 2009 roku doszło do zawar­cia umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie w for­mie refun­da­cji pro­jek­tu. Zgod­nie z zawar­tą umo­wą roz­po­czę­cie pro­jek­tu, rozu­mia­ne jako zawar­cie umo­wy z wyko­naw­cą, mia­ło nastą­pić od dnia 1 lip­ca 2009 roku. Z kolei zakoń­cze­nie pro­jek­tu, tj. pod­pi­sa­nie ostat­nie­go pro­to­ko­łu odbio­ru lub inne­go doku­men­tu rów­no­waż­ne­go, mia­ło nastą­pić do dnia 31 paź­dzier­ni­ka 2010 roku.

Do wyżej wymie­nio­nej umo­wy pod­pi­sa­no trzy anek­sy, w tym m.in. aneks w któ­rym okre­ślo­no, iż zakoń­cze­nie reali­za­cji pro­jek­tu nastą­pi do dnia 30 listo­pa­da 2010 roku.

Przy­stę­pu­jąc do reali­za­cji wymie­nio­nej inwe­sty­cji Gmi­na K. w dniu 7 wrze­śnia 2009 roku pod­pi­sa­ła umo­wę na budo­wę sie­ci kana­li­za­cji sani­tar­nej. Zgod­nie z umo­wą zakoń­cze­nie robót mia­ło nastą­pić do dnia 30 lip­ca 2010 roku. Umo­wa prze­wi­dy­wa­ła doko­ny­wa­nie odbio­rów czę­ścio­wych poszcze­gól­nych eta­pów inwe­sty­cji oraz odbio­ru koń­co­we­go. Przed­mio­tem odbio­ru koń­co­we­go mia­ła być całość robót budow­la­nych po wyko­na­niu przed­mio­tu umo­wy.

Rów­no­cze­śnie w dniu 7 wrze­śnia 2009 roku Gmi­na K. pod­pi­sa­ła umo­wę o peł­nie­nie obo­wiąz­ków nad­zo­ru inwe­stor­skie­go nad reali­za­cja tej inwe­sty­cji.

Wyko­naw­ca przy­stą­pił do reali­za­cji prac w dniu 14 wrze­śnia 2009 roku. W ramach reali­za­cji inwe­sty­cji dnia 30 listo­pa­da 2009 roku zakoń­czo­no budo­wę eta­pu III i IVA, na co spo­rzą­dzo­no pro­to­kół odbio­ru czę­ścio­we­go w dniu 7 grud­nia 2009 roku. W dniu 28 kwiet­nia 2010 roku zakoń­czo­no pra­ce zwią­za­ne z eta­pem IV, co zosta­ło potwier­dzo­ne pro­to­ko­łem odbio­ru czę­ścio­we­go z dnia 28 kwiet­nia 2010 roku. Z kolei pro­to­ko­łem odbio­ru czę­ścio­we­go z dnia 16 czerw­ca 2010 roku potwier­dzo­no wyko­na­nie eta­pu VII inwe­sty­cji.

Pro­ces reali­za­cji inwe­sty­cji nie odby­wał się jed­nak bez pro­ble­mów. Z uwa­gi na to, że pro­jekt sie­ci kana­li­za­cji powstał w okre­sie lat 2000–2001, w trak­cie jego reali­za­cji oka­za­ło się, iż nie jest moż­li­we uło­że­nie sie­ci na nie­któ­rych odcin­kach w taki spo­sób, jak to wyni­ka­ło z pro­jek­tu. Wszyst­kie pro­ble­my zwią­za­ne z reali­za­cją inwe­sty­cji były oma­wia­ne na bie­żą­co przy współ­udzia­le Bur­mi­strza, Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu Rol­nic­twa i Gospo­dar­ki Komu­nal­nej Urzę­du Miej­skie­go w K., Inspek­to­ra Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go, Kie­row­ni­ka Budo­wy oraz Pre­ze­sa Zarzą­du Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy.

W związ­ku z tym w trak­cie reali­za­cji prac zmie­nia­no prze­bieg tras kolek­to­rów w taki spo­sób, aby dosto­so­wać je do aktu­al­nych warun­ków tere­no­wych. Zmia­ny wpro­wa­dzo­no na uli­cach (…). Mię­dzy inny­mi na uli­cy (…) w K. uło­żo­no kana­li­za­cję po dru­giej stro­nie uli­cy niż pier­wot­nie zamie­rza­no, co spo­wo­do­wa­ło rów­nież zmia­nę tra­sy prze­bie­gu przy­łą­czy, zmia­nę dłu­go­ści przy­łą­czy spo­wo­do­wa­ną zmie­nio­nym prze­bie­giem czę­ści tra­sy sie­ci, zmia­nę miejsc usy­tu­owa­nia stud­ni, zmia­nę pozio­mu usa­do­wie­nia stud­ni, nie wyko­na­nie nie­któ­rych przy­łą­czy, wyko­na­nie przy­łą­czy nie uję­tych w doku­men­ta­cji pier­wot­nej. Taki spo­sób reali­za­cji inwe­sty­cji sta­no­wił zmia­nę odstę­pu­ją­cą w spo­sób istot­ny od zatwier­dzo­ne­go pro­jek­tu budow­la­ne­go będą­ce­go pod­sta­wą wyda­nej decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę. W takiej sytu­acji inwe­stor (Gmi­na K.) zobo­wią­za­ny był przed przy­stą­pie­niem do reali­za­cji zmie­nio­ne­go pro­jek­tu wystą­pić do Powia­to­we­go Inspek­to­ra Nad­zo­ru Budow­la­ne­go o wyda­nie decy­zji o zmia­nie pozwo­le­nia na budo­wę, jak rów­nież winien uzy­skać nową decy­zje o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach inwe­sty­cji.

Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go wie­lo­krot­nie infor­mo­wał zarów­no Bur­mi­strza, jak rów­nież Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu, iż zmia­na tra­sy prze­bie­gu sie­ci kana­li­za­cji wyma­ga zmia­ny decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę. Wszy­scy jed­nak­że mie­li świa­do­mość, iż wsz­czę­cie takiej pro­ce­du­ry będzie wyma­ga­ło cza­su co spo­wo­du­je, że inwe­sty­cja nie zosta­nie ukoń­czo­na do dnia 30 lip­ca 2010 roku zgod­nie z umo­wą z Gene­ral­nym Wyko­naw­cą i będzie to mia­ło wpływ na roz­li­cze­nie z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim w ramach zawar­tej umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie.

W mar­cu 2010 roku doszło do spo­tka­nia Bur­mi­strza, Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu oraz Kie­row­ni­ka Budo­wy z Pro­jek­tan­tem sie­ci kana­li­za­cji. W trak­cie spo­tka­nia Pro­jek­tan­to­wi zosta­ła zło­żo­na pro­po­zy­cja wyko­na­nia pro­jek­tu zamien­ne­go sie­ci, w któ­rym uwzględ­nio­ne by zosta­ły wszyst­kie wpro­wa­dzo­ne w trak­cie budo­wy zmia­ny. Pro­jek­tant miał świa­do­mość, że doko­na­ne zmia­ny mia­ły cha­rak­ter zmian istot­nych w rozu­mie­niu usta­wy Pra­wo budow­la­ne, a w kon­se­kwen­cji wyma­ga­ły zmia­ny decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę.

Pro­jek­tant jesz­cze przed tym spo­tka­niem, tj. w stycz­niu 2010 roku na pisem­ną pro­po­zy­cję obję­cia nad­zo­rem autor­skim reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu, pisem­nie poin­for­mo­wał Bur­mi­strza, iż po tak dłu­gim cza­sie reali­za­cja pro­jek­tu, któ­ry poprzed­nio wyko­nał, będzie wyma­ga­ła zmia­ny decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę. W związ­ku z tym w trak­cie spo­tka­nia w mar­cu 2010 roku Pro­jek­tant począt­ko­wo odmó­wił, jed­nak w koń­cu uległ namo­wom i zgo­dził się na wyko­na­nie pro­jek­tu zamien­ne­go, mając świa­do­mość tego, że jeśli tego nie uczy­ni, to zatrzy­ma pro­ces reali­za­cji inwe­sty­cji. Zgo­dził się rów­nież na poświad­cze­nie w pro­jek­cie zamien­nym, że wpro­wa­dzo­ne zmia­ny nie mia­ły cha­rak­te­ru istot­nych pomi­mo tego, że miał świa­do­mość, iż tak nie jest. Był przy tym zapew­nio­ny, że wszyst­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne ze zmia­ną pro­jek­tu zosta­ną zała­twio­ne. W kon­se­kwen­cji pomię­dzy Pro­jek­tan­tem a Gmi­ną K. w dniu 10 mar­ca 2010 roku zosta­ła zawar­ta umo­wa, któ­rej przed­mio­tem było wyko­na­nie pro­jek­tu zamien­ne­go. Pro­jekt ten został wyko­na­ny i w dniu 15 lip­ca 2010 roku prze­ka­za­ny Gmi­nie K.

Pismem z dnia 8 mar­ca 2010 roku Bur­mistrz poin­for­mo­wał Urząd Mar­szał­kow­ski o zamia­rze wpro­wa­dze­nia nie­istot­nych zmian do pro­jek­tu tech­nicz­ne­go budo­wy kana­li­za­cji sani­tar­nej w eta­pach IV, VII i VIII. W piśmie tym wska­zał, że zmia­ny te mia­ły doty­czyć „nie­znacz­nych prze­su­nięć sie­ci kana­li­za­cyj­nej bez zmian para­me­trów tech­nicz­nych kolek­to­rów i ich dłu­go­ści”. Pismo o tej tre­ści wpły­nę­ło do Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w dniu 16 mar­ca 2010 roku.

W trak­cie reali­za­cji eta­pu VII inwe­sty­cji, któ­ry obej­mo­wał zlew­nie w uli­cach (…) z prze­pom­pow­nią (…) oka­za­ło się, że nie jest moż­li­we uru­cho­mie­nie prze­pom­pow­ni (…) z uwa­gi na to, że nie zosta­ła dostar­czo­na do niej sieć ener­ge­tycz­na przez przed­się­bior­stwo ener­ge­tycz­ne. Brak moż­li­wo­ści uru­cho­mie­nia na sta­łe prze­pom­pow­ni powo­do­wał rów­nież to, iż nie było moż­li­we wyko­na­nie przy­łą­cza do sie­ci kana­li­za­cyj­nej budyn­ku znaj­du­ją­ce­go się u zbie­gu uli­cy (…) i (…). W związ­ku z tym zanie­cha­no uło­że­nia oko­ło 88 metrów rur sta­no­wią­cych część sie­ci kana­li­za­cyj­nej, albo­wiem ten odci­nek musiał biec czę­ścio­wo po tra­sie sta­rej kana­li­za­cji, któ­rej bez uru­cho­mie­nia prze­pom­pow­ni (…) nie moż­na było zli­kwi­do­wać. O fak­cie tym wie­dział Pre­zes Zarzą­du Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy, Kie­row­nik Budo­wy, Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go, jak rów­nież Kie­row­nik Refe­ra­tu oraz Bur­mistrz. Oso­by te uzgod­ni­ły mię­dzy sobą, iż bra­ku­ją­ce pra­ce zosta­ną wyko­na­ne po dostar­cze­niu prą­du do prze­pom­pow­ni (…). Pomi­mo tego, iż etap VII prac nie został wyko­na­ny w cało­ści, w dniu 16 czerw­ca 2010 roku Bur­mistrz, Kie­row­nik Refe­ra­tu, Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go i Kie­row­nik Budo­wy pod­pi­sa­li pro­to­kół odbio­ru robót czę­ścio­wy, w któ­rym potwier­dzi­li wyko­na­nie prac w zakre­sie eta­pu VII w cało­ści bez żad­nych uwag. Ponad­to Kie­row­nik Budo­wy wraz z Inspek­to­rem Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go w dzien­ni­ku budo­wy pod datą 16 czerw­ca 2010 roku poświad­czy­li nie­praw­dę co do tego, iż całość prac obję­ta tym eta­pem zosta­ła wyko­na­na.

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się dniem zakoń­cze­nia robót budow­la­nych, co mia­ło nastą­pić, zgod­nie z pod­pi­sa­ną z Gene­ral­nym Wyko­naw­cą umo­wą, w dniu 30 lip­ca 2010 roku, Bur­mistrz oraz Kie­row­nik Refe­ra­tu pod­ję­li decy­zję o zakoń­cze­niu inwe­sty­cji pomi­mo tego, że wcze­śniej zanie­cha­ne pra­ce eta­pu VII nadal nie były wyko­na­ne. Decy­zję taką pod­ję­li w poro­zu­mie­niu z Kie­row­ni­kiem Budo­wy oraz Inspek­to­rem Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go, a tak­że Pre­ze­sem Zarzą­du Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy. Wymie­nie­ni mie­li świa­do­mość, że nie wszyst­kie pra­ce zosta­ły wyko­na­ne, ale zde­cy­do­wa­li się na takie dzia­ła­nie wie­dząc, iż nie wywią­za­nie się z przy­ję­tych ter­mi­nów będzie mia­ło wpływ na roz­li­cze­nie dota­cji przy­zna­nej w ramach dofi­nan­so­wa­nia.

W dzien­ni­ku budo­wy pod datą 30 lip­ca 2010 roku Kie­row­nik Budo­wy oraz Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go poświad­czy­li nie­praw­dę co do tego, iż wszyst­kie eta­py inwe­sty­cji zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne, nada­ją się do użyt­ko­wa­nia oraz odbio­ru koń­co­we­go. Nad­to oso­by te pod­pi­sa­ły pro­to­kół odbio­ru robót eta­pu VIII. Pro­to­kół ten nosił datę 30 lip­ca 2010 roku.

Pismem z dnia 30 lip­ca 2010 roku Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go wraz z Kie­row­ni­kiem Budo­wy poin­for­mo­wa­li Gmi­nę K. o goto­wo­ści do odbio­ru koń­co­we­go dla eta­pu VIII inwe­sty­cji.

W dniu 30 lip­ca 2010 roku Bur­mistrz zwró­cił się do Powia­to­we­go Inspek­to­ra Nad­zo­ru Budow­la­ne­go o wyda­nie decy­zji na użyt­ko­wa­nie obiek­tu budow­la­ne­go. Do wnio­sku dołą­czo­ny został ory­gi­nał dzien­ni­ka budo­wy, oświad­cze­nie Kie­row­ni­ka Budo­wy stwier­dza­ją­ce wyko­na­nie obiek­tu budow­la­ne­go zgod­nie ze sztu­ką budow­la­ną, pro­jek­tem budow­la­nym, warun­ka­mi pozwo­le­nia na budo­wę, prze­pi­sa­mi i obo­wią­zu­ją­cy­mi Pol­ski­mi Nor­ma­mi. Nad­to oświad­cze­nie to zawie­ra­ło infor­ma­cję, iż w trak­cie reali­za­cji obiek­tu wystą­pi­ły nie­istot­ne zmia­ny do pro­jek­tu tech­nicz­ne­go. Oświad­cze­nie zosta­ło pod­pi­sa­ne przez Inspek­to­ra Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go, Kie­row­ni­ka Budo­wy oraz Pro­jek­tan­ta.

Pismem z dnia 2 sierp­nia 2010 roku Powia­to­wy Inspek­tor Nad­zo­ru Budow­la­ne­go poin­for­mo­wał o ter­mi­nie kon­tro­li obo­wiąz­ko­wej, któ­ry wyzna­czył na dzień 4 sierp­nia 2010 roku. Tego dnia Powia­to­wy Inspek­tor Nad­zo­ru Budow­la­ne­go razem z Inspek­to­rem PINB w towa­rzy­stwie Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu doko­na­li kon­tro­li obiek­tu budow­la­ne­go. W pro­to­ko­le kon­tro­li zosta­ło zapi­sa­ne, iż wszyst­kie pra­ce zosta­ły wyko­na­ne zgod­nie z pro­jek­tem oraz pozwo­le­niem na budo­wę. W dniu 6 sierp­nia 2010 roku Powia­to­wy Inspek­tor Nad­zo­ru Budow­la­ne­go wydał decy­zję o pozwo­le­niu na użyt­ko­wa­nie sie­ci kana­li­za­cji sani­tar­nej.

Nad­to w pro­to­ko­le odbio­ru robót z dnia 6 sierp­nia 2010 roku Bur­mistrz, Kie­row­nik Refe­ra­tu, Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go oraz Kie­row­nik Budo­wy potwier­dzi­li zakoń­cze­nie robót dnia 30 lip­ca 2010 roku oraz wyko­na­nie wszyst­kich prac.

Pro­to­kół odbio­ru robót z dnia 6 sierp­nia 2010 roku potwier­dzo­ny za zgod­ność przez Bur­mi­strza został prze­ka­za­ny w dniu 15 wrze­śnia 2010 roku do Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go wraz z jego wnio­skiem o płat­ność pośred­nią. Do wnio­sku dołą­czo­ne były nad­to wszyst­kie fak­tu­ry doty­czą­ce płat­no­ści za wyko­na­ne robo­ty. Na tej pod­sta­wie na prze­ło­mie roku 2010 i 2011 Urząd Mar­szał­kow­ski wypła­cił Gmi­nie K. kwo­tę 2 408 200,04 zło­tych, któ­ra sta­no­wi­ła oko­ło 95% całe­go przy­zna­ne­go dofi­nan­so­wa­nia.

W związ­ku z koniecz­no­ścią wyko­na­nia pomia­rów geo­de­zyj­nych powy­ko­naw­czych po zakoń­cze­niu prac zwią­za­nych z budo­wą sie­ci kana­li­za­cji w mie­ście K., Geo­de­ta w dniu 4 wrze­śnia 2010 roku spo­rzą­dził pro­to­kół geo­de­zyj­no-powy­ko­naw­czy oraz na mapie inwen­ta­ry­za­cji geo­de­zyj­nej powy­ko­naw­czej sie­ci kana­li­za­cji sani­tar­nej sek­cji (…) umie­ścił odci­nek kana­li­za­cji przy budyn­ku Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej u zbie­gu ulic (…) i (…) w K., któ­ry nie został wyko­na­ny. Geo­de­ta wie­dział, że ten odci­nek nie został wyko­na­ny, jed­nak przy­jął do wia­do­mo­ści zapew­nie­nie Pre­ze­sa Zarzą­du Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy, że na pew­no w przy­szło­ści zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny. Tak spo­rzą­dzo­na mapa geo­de­zyj­na zosta­ła w dniu 17 wrze­śnia 2010 roku przed­ło­żo­na w Powia­to­wym Ośrod­ku Doku­men­ta­cji Geo­de­zyj­nej i Kar­to­gra­ficz­nej.

W dniu 21 listo­pa­da 2010 roku odby­ły się wybo­ry samo­rzą­do­we, w wyni­ku któ­rych nastą­pi­ła zmia­na na sta­no­wi­sku bur­mi­strza mia­sta K.

W dniu 26 kwiet­nia 2011 roku do Zakła­du Gospo­dar­ki Komu­nal­nej i Miesz­ka­nio­wej w K. wpły­nął wnio­sek Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej w S., któ­ra była wła­ści­cie­lem budyn­ku nr (…) u zbie­gu ulic (…) i (…) w K., o wyda­nie warun­ków tech­nicz­nych wyko­na­nia przy­łą­cza tego budyn­ku do sie­ci kana­li­za­cyj­nej. W związ­ku z tym wnio­skiem pra­cow­nik Zakła­du Gospo­dar­ki Komu­nal­nej i Miesz­ka­nio­wej w K. doko­nał oglę­dzin tere­nu, gdzie takie przy­łą­cze mia­ło być wyko­na­ne i stwier­dził, iż odci­nek kana­li­za­cji u zbie­gu ulic (…) i (…) nie został wyko­na­ny pomi­mo tego, iż wid­niał w doku­men­ta­cji, któ­ra była w posia­da­niu ZGKiM. W związ­ku z tym oso­ba ta skon­tak­to­wa­ła się z kie­row­ni­kiem budo­wy w celu omó­wie­nia tej kwe­stii. W dniu 19 maja 2011 roku doszło do spo­tka­nia z Kie­row­ni­kiem Budo­wy oraz Inspek­to­rem Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go. W trak­cie spo­tka­nia uzgod­nio­no, że bra­ku­ją­ce pra­ce zosta­ną wyko­na­ne do dnia 15 czerw­ca 2011 roku. W związ­ku z zaist­nia­łą sytu­acją o całej spra­wie został poin­for­mo­wa­ny rów­nież nowy Bur­mistrz.

Bur­mistrz pismem z dnia 31 maja 2011 roku zwró­cił się do Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy o wyja­śnie­nia zaist­nia­łej sytu­acji. Gene­ral­ny Wyko­naw­ca wyja­śnił, iż brak wyko­na­nia całe­go zakre­su robót wyni­kał z przy­czyn leżą­cych po stro­nie Inwe­sto­ra. Jed­nak­że Gene­ral­ny Wyko­naw­ca uznał, że w chwi­li obec­nej prze­szkód w reali­za­cji tych prac nie ma i moż­na je dokoń­czyć. Pismem z dnia 21 czerw­ca 2011 roku Kie­row­nik Budo­wy oraz Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go poin­for­mo­wa­li Urząd Miej­ski w K. o wyko­na­niu bra­ku­ją­cych prac oraz goto­wo­ści do odbio­ru. W dniu 28 czerw­ca 2011 roku w obec­no­ści przed­sta­wi­cie­li Gmi­ny K., przed­sta­wi­cie­la ZGKiM w K. oraz Kie­row­ni­ka Budo­wy został doko­na­ny odbiór tech­nicz­ny wyko­na­nych prac, któ­re przy­ję­to bez uwag.

W dniach 7–9 oraz 27–30 wrze­śnia 2011 roku z ramie­nia Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na kon­tro­la zre­ali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu. Zespół kon­tro­lu­ją­cy zakwe­stio­no­wał spo­sób reali­za­cji pro­jek­tu przyj­mu­jąc, iż Bene­fi­cjent nie zre­ali­zo­wał przed­mio­tu pro­jek­tu zgod­nie z opi­sa­nym we wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie zakre­sem dzia­łań prze­wi­dzia­nych do reali­za­cji oraz nie­zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa. Zespół kon­tro­lu­ją­cy uznał, iż w trak­cie budo­wy sie­ci kana­li­za­cji doszło do istot­ne­go odstęp­stwa od pier­wot­ne­go pro­jek­tu budow­la­ne­go, co wyma­ga­ło zmia­ny decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę oraz uzy­ska­nia nowej decy­zji o uwa­run­ko­wa­niach śro­do­wi­sko­wych inwe­sty­cji, o co nie wystą­pio­no. W kon­se­kwen­cji zespół kon­tro­lu­ją­cy zare­ko­men­do­wał roz­wią­za­nie umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie. Zespo­ło­wi kon­tro­lu­ją­ce­mu nie był zna­ny fakt, iż w dniu 6 sierp­nia 2010 roku, kie­dy doko­na­no odbio­ru koń­co­we­go inwe­sty­cji, część prac nie była wyko­na­na. Pismem z dnia 14 stycz­nia 2013 roku Gmi­na K. zosta­ła wezwa­na do zwro­tu kwo­ty 2 408 200,04 zło­tych wypła­co­nej tytu­łem dofi­nan­so­wa­nia. Z uwa­gi na fakt, iż Gmi­na K. nie zwró­ci­ła tej kwo­ty Zarząd Woje­wódz­twa (…) w dniu 11 kwiet­nia 2013 roku wydał decy­zję w spra­wie zwro­tu dofi­nan­so­wa­nia, zaś w dniu 29 kwiet­nia 2013 roku Gmi­na K. zło­ży­ła wnio­sek o ponow­ne roz­po­zna­nie spra­wy.

Nie­za­leż­nie od tego postę­po­wa­nia spra­wa zna­la­zła swój finał w sądzie. Sąd po roz­pa­trze­niu spra­wy orzekł, że doszło do istot­ne­go naru­sze­nia prze­pi­sów i w wyda­nym wyro­ku (sygn. akt III K 111 12) stwier­dził iż:

  • Oskar­żo­ne­go Kie­row­ni­ka Budo­wy uzna­je za win­ne­go tego, że peł­niąc funk­cję kie­row­ni­ka budo­wy prac zwią­za­nych z reali­za­cją pro­jek­tu i dzia­ła­jąc w zamia­rze, aby bur­mistrz dopu­ścił się czy­nu zabro­nio­ne­go pole­ga­ją­ce­go na posłu­że­niu się nie­rze­tel­nym doku­men­tem w celu uzy­ska­nia przez Gmi­nę K. dota­cji na reali­za­cję wymie­nio­nej inwe­sty­cji ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa (…) na lata 2007–2013 na pod­sta­wie umo­wy z dnia 12 sierp­nia 2009 roku, zawar­tej z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim (…), swo­im zacho­wa­niem uła­twił popeł­nie­nie tego czy­nu w ten spo­sób, że w dniu 6 sierp­nia 2010 roku pod­pi­sał doku­ment sta­no­wią­cy pro­to­kół odbio­ru koń­co­we­go tej inwe­sty­cji, z któ­re­go wyni­ka­ło, iż całość prac z nią zwią­za­nych zosta­ła wyko­na­na, pomi­mo tego, że wie­dział, iż część prac zwią­za­nych z tym pro­jek­tem, to jest odci­nek kana­li­za­cji przy budyn­ku Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej u zbie­gu ulic (…) i (…) K. nie został wyko­na­ny, zaś doku­ment ten miał istot­ne zna­cze­nie dla uzy­ska­nia wymie­nio­ne­go wspar­cia finan­so­we­go, to jest prze­stęp­stwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k.
  • Oskar­żo­ne­go Inspek­to­ra Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go uzna­je za win­ne­go tego, że peł­niąc z ramie­nia Gmi­ny K. funk­cję inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go w trak­cie prac zwią­za­nych z reali­za­cją pro­jek­tu i dzia­ła­jąc w zamia­rze, aby bur­mistrz dopu­ścił się czy­nu zabro­nio­ne­go pole­ga­ją­ce­go na posłu­że­niu się nie­rze­tel­nym doku­men­tem w celu uzy­ska­nia przez Gmi­nę K. dota­cji na reali­za­cję wymie­nio­nej inwe­sty­cji ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa (…) na lata 2007–2013 na pod­sta­wie umo­wy z dnia 12 sierp­nia 2009 roku, zawar­tej z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim (…), swo­im zacho­wa­niem uła­twił popeł­nie­nie tego czy­nu w ten spo­sób, że w bli­żej nie­usta­lo­nym dniu na prze­ło­mie mie­sią­ca lip­ca i sierp­nia 2010 roku, nie póź­niej jed­nak niż w dniu 6 sierp­nia 2010 roku, pod­pi­sał doku­ment sta­no­wią­cy pro­to­kół odbio­ru koń­co­we­go tej inwe­sty­cji, z któ­re­go wyni­ka­ło, iż całość prac z nią zwią­za­nych zosta­ła wyko­na­na, pomi­mo tego, że wie­dział, iż część prac zwią­za­nych z tym pro­jek­tem, to jest odci­nek kana­li­za­cji przy budyn­ku Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej u zbie­gu ulic (…) (…) K. nie został wyko­na­ny, zaś doku­ment ten miał istot­ne zna­cze­nie dla uzy­ska­nia wymie­nio­ne­go wspar­cia finan­so­we­go, to jest prze­stęp­stwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k
  • Oskar­żo­ne­go Geo­de­tę uzna­je za win­ne­go tego, że w dniu 4 wrze­śnia 2010 roku jako geo­de­ta upraw­nio­ny do spo­rzą­dze­nia doku­men­tu w posta­ci pro­to­ko­łu geo­de­zyj­no-powy­ko­naw­cze­go, poświad­czył nie­praw­dę w takim doku­men­cie co do oko­licz­no­ści mają­cej zna­cze­nie praw­ne w ten spo­sób, że na mapie geo­de­zyj­nej tere­nu, na któ­rym reali­zo­wa­na była inwe­sty­cja umie­ścił odci­nek kana­li­za­cji przy budyn­ku Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej u zbie­gu ulic (…) i (…) w K. wie­dząc, że odci­nek ten nie został wybu­do­wa­ny, uzna­jąc przy tym, iż czyn ten sta­no­wi wypa­dek mniej­szej wagi, to jest prze­stęp­stwa z art. 271 § 1 i 2 k.k.
  • Oskar­żo­ne­go Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu (…) uzna­je za win­ne­go tego, że jako funk­cjo­na­riusz publicz­ny z tytu­łu peł­nie­nia funk­cji Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu Rol­nic­twa i Gospo­dar­ki Komu­nal­nej Urzę­du Miej­skie­go w K. i będąc z tego tytu­łu odpo­wie­dzial­nym z ramie­nia Urzę­du Miej­skie­go w K. za reali­za­cję prac zwią­za­nych z pro­jek­tem, w okre­sie od mar­ca 2010 roku do dnia 6 sierp­nia 2010 roku nie dopeł­nił cią­żą­cych na nim obo­wiąz­ków w ten spo­sób, że mając wie­dzę, iż w trak­cie reali­za­cji wymie­nio­nej inwe­sty­cji doko­na­no zmian wyma­ga­ją­cych uzy­ska­nia nowej decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę oraz nowej decy­zji o uwa­run­ko­wa­niach śro­do­wi­sko­wych, zanie­chał wystą­pie­nia z taki­mi wnio­ska­mi, przez co nara­ził Gmi­nę K. na zwrot dota­cji przy­zna­nej na reali­za­cję tej inwe­sty­cji na pod­sta­wie umo­wy z dnia 12 sierp­nia 2009 roku, zawar­tej z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim (…), dzia­ła­jąc w ten spo­sób na szko­dę inte­re­su Gmi­ny K., to jest prze­stęp­stwa z art. 231 § 1 k.k.
  • Oskar­żo­ne­go Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu (…) uzna­je za win­ne­go tego, że peł­niąc funk­cję Kie­row­ni­ka Refe­ra­tu Rol­nic­twa i Gospo­dar­ki Komu­nal­nej Urzę­du Miej­skie­go w K. i będąc z tego tytu­łu odpo­wie­dzial­nym z ramie­nia Urzę­du Miej­skie­go w K. za reali­za­cję prac zwią­za­nych z pro­jek­tem i dzia­ła­jąc w zamia­rze, aby bur­mistrz dopu­ścił się czy­nu zabro­nio­ne­go pole­ga­ją­ce­go na posłu­że­niu się nie­rze­tel­nym doku­men­tem w celu uzy­ska­nia przez Gmi­nę K. dota­cji na reali­za­cję wymie­nio­nej inwe­sty­cji ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa (…) na lata 2007–2013 na pod­sta­wie umo­wy z dnia 12 sierp­nia 2009 roku, zawar­tej z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim (…), swo­im zacho­wa­niem uła­twił popeł­nie­nie tego czy­nu w ten spo­sób, że w dniu 6 sierp­nia 2010 roku pod­pi­sał doku­ment sta­no­wią­cy pro­to­kół odbio­ru koń­co­we­go tej inwe­sty­cji, z któ­re­go wyni­ka­ło, iż całość prac z nią zwią­za­nych zosta­ła wyko­na­na, pomi­mo tego, że wie­dział, iż część prac zwią­za­nych z tym pro­jek­tem, to jest odci­nek kana­li­za­cji przy budyn­ku Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej u zbie­gu ulic (…) i (…) w K. nie został wyko­na­ny, zaś doku­ment ten miał istot­ne zna­cze­nie dla uzy­ska­nia wymie­nio­ne­go wspar­cia finan­so­we­go, to jest prze­stęp­stwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k.
  • Oskar­żo­ne­go Bur­mi­strza uzna­je za win­ne­go tego, że jako funk­cjo­na­riusz publicz­ny z tytu­łu peł­nie­nia funk­cji Bur­mi­strza K., spra­wu­jąc bez­po­śred­ni nad­zór nad Kie­row­ni­kiem Refe­ra­tu Rol­nic­twa i Gospo­dar­ki Komu­nal­nej Urzę­du Miej­skie­go w K., i z tego powo­du odpo­wie­dzial­nym z ramie­nia Urzę­du Miej­skie­go w K. za reali­za­cję prac zwią­za­nych z pro­jek­tem w okre­sie od mar­ca 2010 roku do dnia 6 sierp­nia 2010 roku nie dopeł­nił cią­żą­cych na nim obo­wiąz­ków w ten spo­sób, że mając wie­dzę, iż w trak­cie reali­za­cji wymie­nio­nej inwe­sty­cji doko­na­no zmian wyma­ga­ją­cych uzy­ska­nia nowej decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę oraz nowej decy­zji o uwa­run­ko­wa­niach śro­do­wi­sko­wych, zanie­chał wystą­pie­nia z taki­mi wnio­ska­mi, jak rów­nież nie pole­cił kie­row­nik refe­ra­tu wystą­pił z taki­mi wnio­ska­mi, przez co nara­ził Gmi­nę K. na zwrot dota­cji przy­zna­nej na reali­za­cję tej inwe­sty­cji na pod­sta­wie umo­wy z dnia 12 sierp­nia 2009 roku, zawar­tej z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim (…), dzia­ła­jąc w ten spo­sób na szko­dę inte­re­su Gmi­ny K., to jest prze­stęp­stwa z art. 231 § 1 k.k.
  • Oskar­żo­ne­go Bur­mi­strza uzna­je za win­ne­go tego, że peł­niąc funk­cję bur­mi­strza K. i z tego tytu­łu spra­wu­jąc nad­zór nad reali­za­cją prac zwią­za­nych z pro­jek­tem dzia­ła­jąc w celu uzy­ska­nia przez Gmi­nę K. dota­cji na reali­za­cję wymie­nio­nej inwe­sty­cji ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa (…) na lata 2007–2013 na pod­sta­wie umo­wy z dnia 12 sierp­nia 2009 roku, zawar­tej z Urzę­dem Mar­szał­kow­skim (…), w dniu 15 wrze­śnia 2010 roku przed­ło­żył w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim nie­rze­tel­ny doku­ment w posta­ci pro­to­ko­łu odbio­ru koń­co­we­go prac zwią­za­nych ze wska­za­nym pro­jek­tem z dnia 6 sierp­nia 2010 roku, z któ­re­go wyni­ka­ło, iż całość prac z nim zwią­za­nych zosta­ła wyko­na­na, pomi­mo tego, że wie­dział, iż część prac, to jest odci­nek kana­li­za­cji przy budyn­ku Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej u zbie­gu ulic (…) i (…) w K., nie zosta­ła wyko­na­na, zaś doku­ment ten miał istot­ne zna­cze­nie dla uzy­ska­nia wymie­nio­ne­go wspar­cia finan­so­we­go, to jest prze­stęp­stwa z art. 297 § 1 k.k.

Dariusz Żwan