W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów realizujących, bądź zlecających realizację robót budowlanych. Czynności koordynacji realizacji inwestycji obejmują m.in.: planowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami procesu budowlanego,kontrolowanie zgodności zakresu realizowanych robót z zakresem przewidzianym w umowie,reprezentowanie na placu budowy oraz udział w naradach koordynacyjnych,zarządzanie budżetem inwestycji,pozyskiwanie podwykonawców, weryfikacja ofert podwykonawczych,redagowanie umów na podwykonawstwo robót budowlanych,koordynowanie...
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej...
Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez...
Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że...
Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są...

Nasze usługi