Fabryka ofert

Jedną z atrak­cyj­niej­szych form pozy­ski­wa­nia nowych zle­ceń są zamó­wie­nia publicz­ne. Dzie­je się tak dla­te­go, iż pod­mio­ty dys­po­nu­ją­ce środ­ka­mi budże­to­wy­mi są pew­ny­mi, wia­ry­god­ny­mi, a przede wszyst­kim w peł­ni wypła­cal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi. Postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wień publicz­nych pro­wa­dzo­ne są na pod­sta­wie ści­śle okre­ślo­nych pro­ce­dur, dzię­ki cze­mu moż­li­we jest pre­cy­zyj­ne okre­śle­nie praw i obo­wiąz­ków zarów­no Zama­wia­ją­cych, jak i Wyko­naw­ców. Ist­nie­nie tych pro­ce­dur z jed­nej stro­ny korzyst­nie wpły­wa na pro­ces udzie­la­nia zamó­wień publicz­nych, gdyż eli­mi­nu­je uzna­nio­wość w wybo­rze Wyko­naw­cy, z dru­giej jed­nak stro­ny powo­du­je, iż wygra­nie prze­tar­gu sta­je się wręcz nie­moż­li­we bez grun­tow­nej zna­jo­mo­ści prze­pi­sów pra­wa w tym zakre­sie.

Wszyst­kim Wyko­naw­com ofe­ru­ję usłu­gi pole­ga­ją­ce na spo­rzą­dza­niu ofert prze­tar­go­wych w postę­po­wa­niach o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go na:

  • dosta­wy,
  • usłu­gi
  • robo­ty budow­la­ne.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji odno­śnie zakre­su świad­czo­nych usług oraz warun­ków współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e-mail.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!