Kosztorysowanie robót budowlanych

Jednym z pod­sta­wo­wych doku­men­tów finan­so­wych pod­czas reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nej jest kosz­to­rys, któ­ry w róż­nej for­mie, zakre­sie oraz stop­niu szcze­gó­ło­wo­ści spo­rzą­dza­ny jest nie­mal na każ­dym eta­pie reali­za­cji inwe­sty­cji budow­la­nej.

Inwe­stor pla­nu­jąc prze­pro­wa­dze­nie zada­nia inwe­sty­cyj­ne­go zle­ca spo­rzą­dze­nie kosz­to­ry­su inwe­stor­skie­go, dzię­ki cze­mu uzy­sku­je infor­ma­cję o prze­wi­dy­wa­nych kosz­tach pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Wyko­naw­ca nato­miast spo­rzą­dza­jąc kosz­to­rys wyko­naw­czy uzy­sku­je nie­zbęd­ne infor­ma­cje pozwa­la­ją­ce na osza­co­wa­nie ren­tow­no­ści inwe­sty­cji.

W ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści ofe­ru­je­my usłu­gi pole­ga­ją­ce na spo­rzą­dza­niu oraz wery­fi­ka­cji kosz­to­ry­sów:

 • inwe­stor­skich,
 • ofer­to­wych,
 • powy­ko­naw­czych,
 • zamien­nych

w nastę­pu­ją­cych bran­żach:

 • robo­ty ziem­ne,
 • kon­struk­cje budow­la­ne budow­nic­twa ogól­ne­go,
 • robo­ty remon­to­we ogól­no­bu­dow­la­ne,
 • insta­la­cje sani­tar­ne i sie­ci zewnętrz­ne,
 • insta­la­cje elek­trycz­ne i sie­ci zewnętrz­ne,
 • nawierzch­nie na dro­gach i uli­cach,
 • robo­ty remon­to­we insta­la­cji sani­tar­nych,
 • robo­ty remon­to­we insta­la­cji elek­trycz­nych.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji odno­śnie zakre­su świad­czo­nych usług oraz warun­ków współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e-mail.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!