Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Wszystkim Wykonawcom, jak również Zamawiającym oferujemy usługi polegające na wnoszeniu odwołań kierowanych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • sporządzenie i wniesienie do Zamawiającego informacji dotyczącej czynności niezgodnej z przepisami,
  • sporządzenie i wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w imieniu Wykonawcy,
  • sporządzenie odpowiedzi na wniesione odwołanie w imieniu Zamawiającego,
  • sporządzenie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego,
  • sporządzenie zgłoszenia opozycji przeciwko przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego Wykonawcy,
  • reprezentację Wykonawcy bądź Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • świadczenie wszelkiego rodzaju usług doradczych dotyczących środków ochrony prawnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi