Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Wszystkim Wykonawcom, jak również Zamawiającym oferujemy usługi polegające na wnoszeniu odwołań kierowanych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • sporządzenie i wniesienie do Zamawiającego informacji dotyczącej czynności niezgodnej z przepisami,
  • sporządzenie i wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w imieniu Wykonawcy,
  • sporządzenie odpowiedzi na wniesione odwołanie w imieniu Zamawiającego,
  • sporządzenie zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego,
  • sporządzenie zgłoszenia opozycji przeciwko przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego Wykonawcy,
  • reprezentację Wykonawcy bądź Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • świadczenie wszelkiego rodzaju usług doradczych dotyczących środków ochrony prawnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi