Środki ochrony prawnej

W toku postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go pro­wa­dzo­ne­go zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo zamó­wień publicz­nych środ­ki ochro­ny praw­nej przy­słu­gu­ją Wyko­naw­cy, uczest­ni­ko­wi kon­kur­su, a tak­że inne­mu pod­mio­to­wi, jeże­li ma lub miał inte­res w uzy­ska­niu dane­go zamó­wie­nia oraz poniósł lub może ponieść szko­dę w wyni­ku naru­sze­nia przez Zama­wia­ją­ce­go prze­pi­sów.

Odwo­ła­nie przy­słu­gu­je wyłącz­nie od nie­zgod­nej z prze­pi­sa­mi usta­wy czyn­no­ści Zama­wia­ją­ce­go pod­ję­tej w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia lub zanie­cha­nia czyn­no­ści, do któ­rej zama­wia­ją­cy jest zobo­wią­za­ny na pod­sta­wie usta­wy. Odwo­ła­nie wno­si się do Pre­ze­sa Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej.

Wyko­naw­ca lub uczest­nik kon­kur­su może w ter­mi­nie prze­wi­dzia­nym do wnie­sie­nia odwo­ła­nia poin­for­mo­wać Zama­wia­ją­ce­go o nie­zgod­nej z prze­pi­sa­mi usta­wy czyn­no­ści pod­ję­tej przez nie­go lub zanie­cha­niu czyn­no­ści, do któ­rej jest on zobo­wią­za­ny na pod­sta­wie usta­wy, na któ­re nie przy­słu­gu­je odwo­ła­nie.

Wszyst­kim Wyko­naw­com, jak rów­nież Zama­wia­ją­cym ofe­ru­je­my usłu­gi pole­ga­ją­ce na wno­sze­niu odwo­łań kie­ro­wa­nych do Pre­ze­sa Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej oraz repre­zen­ta­cji w postę­po­wa­niu odwo­ław­czym toczą­cym się przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą.

Zakres świad­czo­nych usług obej­mu­je m.in.:

  • spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie do Zama­wia­ją­ce­go infor­ma­cji doty­czą­cej czyn­no­ści nie­zgod­nej z prze­pi­sa­mi,
  • spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie odwo­ła­nia do Kra­jo­wej Izby Odwo­ław­czej w imie­niu Wyko­naw­cy,
  • spo­rzą­dze­nie odpo­wie­dzi na wnie­sio­ne odwo­ła­nie w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go,
  • spo­rzą­dze­nie zgło­sze­nia przy­stą­pie­nia do postę­po­wa­nia odwo­ław­cze­go,
  • spo­rzą­dze­nie zgło­sze­nia opo­zy­cji prze­ciw­ko przy­stą­pie­niu do postę­po­wa­nia odwo­ław­cze­go inne­go Wyko­naw­cy,
  • repre­zen­ta­cję Wyko­naw­cy bądź Zama­wia­ją­ce­go w toku postę­po­wa­nia odwo­ław­cze­go toczą­ce­go się przed Kra­jo­wą Izbą Odwo­ław­czą,
  • świad­cze­nie wszel­kie­go rodza­ju usług dorad­czych doty­czą­cych środ­ków ochro­ny praw­nej.

Koszt usłu­gi uza­leż­nio­ny jest od zakre­su wyko­na­nych czyn­no­ści, a przede wszyst­kim od efek­tu koń­co­we­go dzia­łań.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji odno­śnie zakre­su świad­czo­nych usług oraz warun­ków współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e-mail.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!