W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub...

Forum zamówień publicznych

O zamówieniach publicznych wiemy prawie wszystko...

Działamy nieprzerwanie od 1998 roku!

Nasze usługi

Przetarg na tablice ostrzegawcze

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Takie rzeczy są na świecie!
film pt. „Idealny facet dla mojej dziewczyny”
reż. Tomasz Konecki