Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych.

Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów realizujących, bądź zlecających realizację robót budowlanych.

Czynności koordynacji realizacji inwestycji obejmują m.in.:

 • planowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami procesu budowlanego,
 • kontrolowanie zgodności zakresu realizowanych robót z zakresem przewidzianym w umowie,
 • reprezentowanie na placu budowy oraz udział w naradach koordynacyjnych,
 • zarządzanie budżetem inwestycji,
 • pozyskiwanie podwykonawców, weryfikacja ofert podwykonawczych,
 • redagowanie umów na podwykonawstwo robót budowlanych,
 • koordynowanie zawierania umów podwykonawczych, dokonywanie rozliczeń finansowych za wykonane roboty,
 • udział w negocjacjach dotyczących robót dodatkowych i zamiennych, których wykonanie w toku realizacji inwestycji stało się konieczne.

W przypadku realizacji inwestycji w trybie zamówień publicznych czynność koordynacji realizacji inwestycji obejmuje dodatkowo:

 • sporządzenie raportu z realizacji zamówienia publicznego.

Obowiązek sporządzenia raportu z realizacji zamówienia spoczywa – w świetle art. 446 ust. 1 ustawy Pzp – na Zamawiającym. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy:

 • na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej;
 • na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny ofertowej;
 • wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy (odpowiednio 30 lub 90 dni);
 • Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej wypowiedzenia w całości lub w części.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi