Infolinia Zamówień Publicznych

Prawi­dło­we przy­go­to­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie przez Zama­wia­ją­ce­go postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go oraz udział w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym przez Wyko­naw­cę, a przede wszyst­kim uzy­ska­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go uza­leż­nio­ne jest od zna­jo­mo­ści prze­pi­sów pra­wa.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we jest pro­ce­sem nie­zwy­kle dyna­micz­nym, w któ­rym nie­jed­no­krot­nie decy­zje podej­mo­wa­ne są pod pre­sją cza­su. Cza­sa­mi szyb­kość decy­zji, a przede wszyst­kim jej pra­wi­dło­wość ma klu­czo­we zna­cze­nie dla losów całe­go postę­po­wa­nia.

Usłu­ga skie­ro­wa­na jest zarów­no do Zama­wia­ją­cych, jak rów­nież do Wyko­naw­ców i pole­ga na udzie­la­niu porad doty­czą­cych zagad­nień praw­nych zwią­za­nych z:

  • przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go,
  • ubie­ga­niem się o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go,
  • reali­za­cją wszel­kich umów wyko­ny­wa­nych w ramach zamó­wień publicz­nych.

Regulamin usługi Infolinia Zamówień Publicznych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Usłu­ga Info­li­nia Zamó­wień Publicz­nych (dalej „Usłu­ga Info­li­nia”) jest świad­cze­niem pole­ga­ją­cym na udzie­la­niu porad doty­czą­cych zagad­nień praw­nych zwią­za­nych z:

  • przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem postę­po­wa­nia o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go,
  • ubie­ga­niem się o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go,
  • reali­za­cją wszel­kich umów wyko­ny­wa­nych w ramach zamó­wień publicz­nych.

2. Pora­dą jest wska­za­nie zgod­ne­go z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa roz­strzy­gnię­cia zagad­nie­nia przed­sta­wio­ne­go przez Klien­ta.

3. Pod­mio­tem świad­czą­cym Usłu­gę Info­li­nia jest Dariusz Żwan, pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Biu­ro Zamó­wień Publicz­nych ACTUARIUS Dariusz Żwan, wpi­sa­nym do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej pod nume­rem NIP: 526–100–41–23, z sie­dzi­bą w War­sza­wie, przy ul. Kró­lów Pol­skich 5c lok. 31 (dalej „Dorad­ca”).

4. Usłu­ga Info­li­nia skie­ro­wa­na jest do osób fizycz­nych, osób praw­nych albo jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych nie­po­sia­da­ją­cych oso­bo­wo­ści praw­nej (dalej „Klient”).

§ 2. Zawarcie umowy

5. Umo­wa o świad­cze­nie Usłu­gi Info­li­nia (dalej „Umo­wa”) zawie­ra­na jest poprzez wyku­pie­nie przez Klien­ta Usłu­gi Info­li­nia z wyko­rzy­sta­niem środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość.

6. Do zawar­cia Umo­wy docho­dzi z chwi­lą doko­na­nia przez Klien­ta zapła­ty wyna­gro­dze­nia (dalej „Abo­na­ment”) tytu­łem świad­cze­nia Usłu­gi Info­li­nia. Za chwi­lę zapła­ty uzna­je się moment uzna­nia rachun­ku ban­ko­we­go Dorad­cy.

7. Wpła­ce­nie Abo­na­men­tu jest rów­no­znacz­ne z akcep­ta­cją posta­no­wień Regu­la­mi­nu oraz z zawar­ciem Umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną bez koniecz­no­ści spo­rzą­dza­nia odręb­nej umo­wy.

§ 3. Koszt świadczenia usługi

8. Mie­sięcz­ny koszt świad­cze­nia Usłu­gi Info­li­nia uza­leż­nio­ny jest od okre­su na jaki został wyku­pio­ny Abo­na­ment i wyno­si:

Okres Cena kata­lo­go­wa Rabat Cena do zapła­ty
(m-c) (zł/m-c) (%) (zł/m-c)
1 900,00 0 900,00
3 900,00 10 810,00
6 900,00 20 720,00
12 900,00 30 630,00

Poda­ne ceny nie zawie­ra­ją podat­ku VAT w wyso­ko­ści 23%.

9. Abo­na­ment nie zawie­ra kosz­tów połą­czeń tele­fo­nicz­nych do Dorad­cy oraz kosz­tów dostę­pu do sie­ci Inter­net pono­szo­nych przez Klien­ta w związ­ku z korzy­sta­niem z Usłu­gi Info­li­nia.

10. Abo­na­ment jest wpła­ca­ny prze­le­wem na kon­to Dorad­cy, tj.:
BRE SAWBE Łódź, nr 13114020040000340234708020.

11. Fak­tu­ra VAT zosta­nie wysta­wio­na w ter­mi­nie 7 dni od dnia zawar­cia Umo­wy.

§ 4. Czas trwania umowy

12. Świad­cze­nie Usłu­gi Info­li­nia roz­po­czę­te zosta­je od chwi­li zawar­cia Umo­wy.

13. W razie nie doko­na­nia wpła­ty nowe­go Abo­na­men­tu, dotych­cza­so­wa Usłu­ga Info­li­nia wyga­sa wraz z koń­cem obo­wią­zy­wa­nia wpła­co­ne­go Abo­na­men­tu.

14. W celu prze­dłu­że­nia ter­mi­nu świad­cze­nia Usłu­gi Info­li­nia nale­ży przed upły­wem okre­su, na któ­ry został wnie­sio­ny Abo­na­ment, wnieść nowy Abo­na­ment w wyso­ko­ści aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej.

§ 5. Sposób świadczenia usługi

15. W celu sko­rzy­sta­nia z Usłu­gi Info­li­nia Klient może skon­tak­to­wać się z Dorad­cą:

  • tele­fo­nicz­nie – dzwo­niąc pod numer +48 606 384 490,
  • wysy­ła­jąc pocz­tę e-mail na adres biuro@actuarius.pl.

16. Świad­cze­nie Usłu­gi Info­li­nia za pośred­nic­twem tele­fo­nu odby­wa się codzien­nie w godzi­nach od 9:00 do 17:00, z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy.

17. W celu pra­wi­dło­we­go korzy­sta­nia z Usłu­gi Info­li­nia wyma­ga­ne jest posia­da­nie przez Klien­ta apa­ra­tu tele­fo­nicz­ne­go z funk­cją usłu­gi gło­so­wej lub urzą­dze­nia umoż­li­wia­ją­ce­go połą­cze­nie z sie­cią Inter­net.

§ 6. Opis sprawy przez Klienta

18. Pora­da udzie­la­na jest w odnie­sie­niu do zagad­nie­nia przed­sta­wio­ne­go przez Klien­ta pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej lub infor­ma­cji prze­ka­za­nej via e-mail.

19. Klient zobo­wią­za­ny jest do wyczer­pu­ją­ce­go przed­sta­wie­nia sta­nu fak­tycz­ne­go, na pod­sta­wie któ­re­go ma zostać udzie­lo­na Pora­da, a tak­że zobo­wią­za­ny jest do udzie­la­nia rze­tel­nych i wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi na pyta­nia zada­wa­ne przez Dorad­cę.

20. Dorad­ca udzie­la Pora­dy wyłącz­nie na pod­sta­wie infor­ma­cji prze­ka­za­nych mu przez Klien­ta. Dorad­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­do­kład­ne przed­sta­wie­nie przez Klien­ta sta­nu fak­tycz­ne­go, złe sfor­mu­ło­wa­nie pyta­nia, przed­ło­że­nie nie­rze­tel­nych doku­men­tów czy nie­przed­sta­wie­nie istot­nych w danej spra­wie fak­tów.

§ 7. Termin udzielenia porady

21. Dorad­ca zobo­wią­za­ny jest do udzie­le­nia pora­dy nie­zwłocz­nie pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej z Klien­tem lub po otrzy­ma­niu pyta­nia za pośred­nic­twem pocz­ty e-mail, z zastrze­że­niem pkt 23.

22. W przy­pad­ku, gdy z uwa­gi na zło­żo­ność zagad­nie­nia Dorad­ca nie będzie mógł udzie­lić natych­mia­sto­wej odpo­wie­dzi, bądź też odpo­wiedź będzie wyma­ga­ła dodat­ko­we­go spraw­dze­nia źró­deł pra­wa lub publi­ka­cji, Dorad­ca poin­for­mu­je o tym fak­cie Klien­ta. W takim przy­pad­ku odpo­wiedź udzie­lo­na zosta­nie przez Dorad­cę nie póź­niej niż w ter­mi­nie 24 godzin od zada­nia pyta­nia.

23. W przy­pad­ku koniecz­no­ści uzu­peł­nie­nia przez Klien­ta opi­su sta­nu fak­tycz­ne­go lub koniecz­no­ści prze­ka­za­nia doku­men­tów będą­cych pod­sta­wą dla wyda­nia pora­dy nie póź­niej niż w ter­mi­nie 24 godzin od doko­na­nia odpo­wied­nio uzu­peł­nie­nia lub prze­ka­za­nia doku­men­tów.

24. Udzie­la­jąc tele­fo­nicz­nej Pora­dy, Dorad­ca, mając na wzglę­dzie dobro Klien­ta, dzia­ła z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią, sumien­no­ścią i rze­tel­no­ścią oraz przede wszyst­kim zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa i swo­ją wie­dzą.

25. Dorad­ca ma pra­wo odmó­wić wyko­na­nia usłu­gi, w szcze­gól­no­ści jeże­li jej udzie­le­nie naru­szy­ło­by niniej­szy Regu­la­min lub też naru­sza­ło­by obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa.

§ 8. Zachowanie poufnosci

26. Fak­ty i infor­ma­cje pozna­ne w trak­cie świad­czo­nej usłu­gi oraz udzie­lo­ne pora­dy obję­te są tajem­ni­cą przed­się­bior­stwa w myśl prze­pi­sów usta­wy z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji (t.j. Dz. U. z 2003 r., poz. 1503 z późn. zm.) i zna­ne są tyl­ko i wyłącz­nie Klien­to­wi oraz Dorad­cy.

§ 9. Zakres odpowiedzialnosci Doradcy

27. Dorad­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za szko­dy wyni­kłe z nie­wy­ko­na­nia lub nie­na­le­ży­te­go wyko­na­nia zobo­wią­zań pod­ję­tych na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, chy­ba że nie­wy­ko­na­nie lub nie­na­le­ży­te wyko­na­nie umo­wy wyni­kło mimo zacho­wa­nia przez Dorad­cę nale­ży­tej sta­ran­no­ści.

28. Odpo­wie­dzial­ność Dorad­cy nie obej­mu­je utra­co­nych korzy­ści w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy Kodeks cywil­ny.

29. Dorad­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści w szcze­gól­no­ści za szko­dy wyni­kłe z naru­sze­nia przez Klien­ta zasad współ­pra­cy wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, niniej­sze­go Regu­la­mi­nu lub za dzia­ła­nia pod­ję­te na pod­sta­wie infor­ma­cji nie­peł­nych lub nie­praw­dzi­wych danych poda­nych mu przez Klien­ta.

30. Dorad­ca nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za brak moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z Usłu­gi Info­li­nia w wyni­ku dzia­ła­nia siły wyż­szej, prze­rwy w zasi­la­niu, awa­rii sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go.

§ 10. Rozwiązanie umowy

31. Umo­wa ule­ga roz­wią­za­niu na sku­tek upły­wu ter­mi­nu na jaki zosta­ła zawar­ta.

32. Dorad­ca może roz­wią­zać Umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym w przy­pad­ku stwier­dze­nia udo­stęp­nie­nia przez Klien­ta oso­bom trze­cim danych umoż­li­wia­ją­cych korzy­sta­nie z Usłu­gi Info­li­nia. W takim przy­pad­ku opła­ta za Usłu­gę Info­li­nia roz­li­cza­na jest pro­por­cjo­nal­nie do jej wyko­rzy­sta­nia w okre­sie roz­li­cze­nio­wym, w któ­rym nastę­pu­je roz­wią­za­nie Umo­wy.

33. W przy­pad­ku rezy­gna­cji przez Klien­ta z Usłu­gi Info­li­nia w trak­cie obo­wią­zy­wa­nia Abo­na­men­tu wpła­co­ny Abo­na­ment nie pod­le­ga zwro­to­wi.

§ 11. Reklamacje

34. Rekla­ma­cje doty­czą­ce świad­cze­nia Usłu­gi Info­li­nia Klient może wnieść pisem­nie lub dro­gą elek­tro­nicz­ną.

35. Rekla­ma­cje nale­ży skła­dać na adres do kore­spon­den­cji: Biu­ro Zamó­wień Publicz­nych ACTUARIUS Dariusz Żwan, ul. Kró­lów Pol­skich 5c lok. 31, 02–496 War­sza­wa lub adres e-mail: biuro@actuarius.pl.

36. Rekla­ma­cja roz­pa­try­wa­na jest w ter­mi­nie 14 dni od dnia jej wnie­sie­nia.

37. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję udzie­la­na jest w for­mie pisem­nej lub dro­ga elek­tro­nicz­ną.

§ 12. Postanowienia końcowe

38. Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 01 grud­nia 2017 r. i ma zasto­so­wa­nie do Umów zawar­tych po tej dacie.

39. Wszel­kie ewen­tu­al­ne spo­ry zaist­nia­łe na tle niniej­sze­go Regu­la­mi­nu pomię­dzy Klien­tem, a Dorad­cą będą roz­strzy­ga­ne przez sąd powszech­ny wła­ści­wy dla sie­dzi­by Dorad­cy.

40. Klient nie może prze­nieść na oso­bę trze­cią praw i obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z Umo­wy, w cało­ści lub w czę­ści bez uprzed­niej pisem­nej zgo­dy Dorad­cy.

41. Usłu­ga Info­li­nia świad­czo­na jest w języ­ku pol­skim.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji odno­śnie zakre­su świad­czo­nych usług oraz warun­ków współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e-mail.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!