Wystartuj w przetargu

Rynek zamó­wień publicz­nych, któ­re­go war­tość od lat utrzy­mu­je się na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, jest dla każ­de­go z Wyko­naw­ców jed­nym z naj­lep­szych źró­deł dla zdo­by­wa­nia nowych zle­ceń. Pomi­mo tego wie­lu Wyko­naw­ców rezy­gnu­je z moż­li­wo­ści ubie­ga­nie się o zamó­wie­nie publicz­ne.

Zawi­łość prze­pi­sów regu­lu­ją­cych pro­ces udzie­le­nia zamó­wie­nia nie­jed­no­krot­nie wręcz odstra­sza Wyko­naw­ców od udzia­łu w prze­tar­gach. Wyko­naw­cy nie podej­mu­ją pró­by uzy­ska­nia zamó­wie­nia publicz­ne­go tak­że z oba­wy o moż­li­wość utra­ty wnie­sio­ne­go wadium, któ­re­go war­tość nie­jed­no­krot­nie wyno­si kil­ka­dzie­siąt, bądź nawet kil­ka­set tysię­cy zło­tych.

Dzie­je się tak zapew­ne dla­te­go, iż postę­po­wa­nie o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go ma cha­rak­ter wyso­ce sfor­ma­li­zo­wa­ny i odby­wa się według skom­pli­ko­wa­nych prze­pi­sów, któ­re nie­jed­no­krot­nie pod­le­ga­ją róż­nią­cym się od sie­bie inter­pre­ta­cjom.

Usłu­ga Wystar­tuj w prze­tar­gu pole­ga na indy­wi­du­al­nym szko­le­niu i skie­ro­wa­na jest zarów­no do Wyko­naw­ców, któ­rzy dopie­ro zamie­rza­ją roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z zamó­wie­nia­mi publicz­ny­mi, jak rów­nież do tych, któ­rzy bio­rą już udział w postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych, jed­nak chcie­li­by posze­rzyć swo­ją wie­dzę w tym zakre­sie.

Celem szko­le­nia jest prze­ka­za­nie prak­tycz­nej wie­dzy w zakre­sie nie­zbęd­nym do uczest­ni­cze­nia w postę­po­wa­niach prze­tar­go­wych oraz przede wszyst­kim prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści w zakre­sie przy­go­to­wa­nia pra­wi­dło­wej ofer­ty w postę­po­wa­niu o udzie­le­nie zamó­wie­nia publicz­ne­go.

W celu uzy­ska­nia szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji odno­śnie zakre­su świad­czo­nych usług oraz warun­ków współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub e-mail.

Zapra­sza­my do współ­pra­cy!