Postępowania przetargowe

Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy zobowiązane są w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m. in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Duży formalizm procedury postępowania przetargowego powoduje, że prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego staje się wręcz niemożliwe bez gruntownej znajomości przepisów prawa w tym zakresie.

Wszystkim Zamawiającym oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającą m. in. na:

  • określeniu szacunkowej wartości zamówienia,
  • sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia,
  • opracowaniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • kierowaniu pracami komisji przetargowej, bądź uczestniczeniu w jej pracach,
  • badaniu i ocenie ofert złożonych w toku postępowania,
  • reprezentacji w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • przygotowaniu treści ogłoszeń kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi

Środki ochrony prawnej

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej...

Infolinia zamówień publicznych

Prawidłowe przygotowanie oraz przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udział w postępowaniu przetargowym przez Wykonawcę, a przede wszystkim uzyskanie zamówienia publicznego...

Poznaj zasady gry

Dla wielu Wykonawców robót budowlanych ubiegających się o zamówienie publiczne już samo wygranie przetargu oznacza sukces. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że...

Wystartuj w przetargu

Rynek zamówień publicznych, którego wartość od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, jest dla każdego z Wykonawców jednym z najlepszych źródeł dla zdobywania...

Nie daj się ograć

Niewielu Zamawiających zdaje sobie sprawę z tego, że udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych stanowi zaledwie pierwszy krok w drodze do sukcesu, jakim bez...

Fabryka ofert

Jedną z atrakcyjniejszych form pozyskiwania nowych zleceń są zamówienia publiczne. Dzieje się tak dlatego, iż podmioty dysponujące środkami budżetowymi są pewnymi, wiarygodnymi, a przede...

Postępowania przetargowe

Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są...

Koordynacja realizacji inwestycji

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na koordynacji realizacji inwestycji budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak również do Zamawiających, tj. podmiotów...

Kosztorysowanie robót budowlanych

W ramach prowadzonej działalności oferuję usługi polegające na sporządzaniu oraz weryfikacji wszelkiego rodzaju kosztorysów robót budowlanych. Oferta współpracy skierowana jest zarówno do Wykonawców, jak...