Postępowania przetargowe

Podstawowym elementem finansów publicznych obejmujących szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych są zamówienia publiczne. Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami ustawy zobowiązane są w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m. in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Duży formalizm procedury postępowania przetargowego powoduje, że prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego staje się wręcz niemożliwe bez gruntownej znajomości przepisów prawa w tym zakresie.

Wszystkim Zamawiającym oferujemy kompleksową pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającą m. in. na:

  • określeniu szacunkowej wartości zamówienia,
  • sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia,
  • opracowaniu treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
  • kierowaniu pracami komisji przetargowej, bądź uczestniczeniu w jej pracach,
  • badaniu i ocenie ofert złożonych w toku postępowania,
  • reprezentacji w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • przygotowaniu treści ogłoszeń kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Nasze usługi